Bydd Tŷ Pawb yn lansio ei arddangosfa newydd gyntaf o 2024 yn ddiweddarach y mis hwn.

Mae Gwneuthurwyr Sipsiwn yn arddangosfa deithiol newydd gan The Romani Cultural & Arts Company a fydd yn cynnwys gwaith gan artistiaid y maent wedi’u comisiynu ers dechrau menter Gypsy Maker yn 2014.

Bydd arddangosfa deithiol y Gwneuthurwyr Sipsiwn yn dangos gweithiau celf newydd a phresennol i nodi deng mlynedd ers sefydlu’r rhaglen Gypsy Maker sydd wedi’i chefnogi’n llawn gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Gwaith celf newydd ei gomisiynu i ymddangos ochr yn ochr â gwaith presennol a gweithdai dan arweiniad artistiaid

Bydd gweithiau celf o bob un o sioeau Gwneuthurwyr Sipsiwn yn cael eu cynnwys er mwyn cynrychioli’r ystod lawn o leisiau ac arferion amrywiol y mae’r rhaglen Gwneuthurwyr Sipsiwn wedi’u llwyfannu hyd yma yn y ffordd orau. Bydd gweithiau celf presennol o gasgliad celf RCAC, yn cael eu harddangos ochr yn ochr â gweithiau celf newydd eu comisiynu a wnaed yn arbennig ar gyfer arddangosfa 2024.

I gyd-fynd â thaith Gwneuthurwyr Sipsiwn, bydd rhaglen o weithdai dan arweiniad artistiaid a fydd yn ehangu ar themâu o fewn y sioe ac yn addysgu cynulleidfaoedd ymhellach ynghylch arfer pob artist.

Bydd Gwneuthurwyr Sipsiwn yn cynnwys gweithiau gan yr artistiaid Daniel Baker, Rosamaria Kostic Cisneros, Artur Conka, Corrina Eastwood, Cas Holmes, Billy Kerry, Shamus McPhee a Dan Turner ac fe’i hariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Mae menter Gwneuthurwyr Sipsiwn yn cefnogi’r gwaith o ddatblygu gweithiau creadigol arloesol gan artistiaid Sipsiwn, Roma a Theithwyr. Mae arddangosfa Gwneuthurwyr Sipsiwn yn 2024 yn ehangu gwaith y RCAC drwy barhau i ymgysylltu cymunedau SRT â’r cyhoedd ehangach mewn deialog barhaus am y ffyrdd y mae celf yn parhau i lywio ein bywydau heddiw.

“Cyfraniad gwerthfawr i gelfyddyd gyfoes ryngwladol”

Ffurfiwyd The Romani Cultural and Arts Company (RCAC) gan ei Gyfarwyddwr, Isaac Blake, ym mis Medi 2009 fel elusen gofrestredig. Gan weithio drwy’r celfyddydau, mae’r RCAC yn codi arian i gynnwys prosiectau datblygu cymunedol a chelfyddydol ac addysgol i safleoedd Sipsiwn, Roma a Theithwyr (SRT) ac i gymunedau ehangach nad ydynt yn rhai SRT ledled Cymru.

Dywedodd cyfarwyddwr y Cwmni Diwylliannol a Chelfyddydol Romani Isaac Blake: “Rydym mor falch o barhau â’n gwaith arloesol gydag artistiaid SRT, gyda chefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Bydd y prosiect hwn yn cryfhau rôl Sipsiwn, Roma a Theithwyr ym myd y celfyddydau yng Nghymru, y DU a thu hwnt.”

Dywedodd Dr Daniel Baker: “Mae gwaith arloesol yr RCAC wrth gefnogi artistiaid Sipsiwn, Roma a Theithwyr yn ddigyffelyb. Mae’r prosiect Gwneuthurwyr Sipsiwn yn unigryw ledled y byd o ran comisiynu cyrff newydd o waith gan artistiaid SRT. Mae’n galluogi i wybodaeth newydd sylweddol gael ei chynhyrchu gan grŵp heb gynrychiolaeth ddigonol, ac mae’n gwneud cyfraniad gwerthfawr i gelfyddyd gyfoes ryngwladol.”

Dywedodd yr Aelod Arweiniol gyda chyfrifoldeb am Tŷ Pawb, y Cyng Hugh Jones: “Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio unwaith eto gyda’r Cwmni Diwylliannol a Chelfyddydol Romani ac rydym yn falch iawn o gael Tŷ Pawb fel y lleoliad cyntaf ar y daith Gymreig enfawr hon. arddangosfa arwyddocaol, yn nodi 10 mlynedd o’r prosiect Gypsy Maker.

“Mae’r arddangosfa’n darparu llwyfan gwerthfawr ar gyfer arddangos gweithiau gan artistiaid o gymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr ac mae’n addo bod yn brofiad addysgiadol, addysgiadol a phleserus i’n cynulleidfaoedd. Edrychwn ymlaen at agor ein drysau oriel ddiwedd Ionawr ar gyfer digwyddiad lansio ein harddangosfa newydd gyntaf yn 2024.”

Herio ein rhagdybiaethau

Erys llawer o ragdybiaethau negyddol yn ymwneud â chymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr. Mae’r rhaglen Gwneuthurwyr Sipsiwn wedi parhau i herio’r rhagdybiaethau hyn drwy gynyddu gwybodaeth ac ymwybyddiaeth y cyhoedd o dreftadaeth ddynamig, hirsefydlog (ond cudd fel arfer) ymdrech artistig a chreadigrwydd o fewn cymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr. Fel sefydliad, mae’r RCAC yn dal yn frwd am y prosiect hwn a’i gwmpas i ychwanegu gwerth at dirwedd ddiwylliannol ac artistig Cymru a thu hwnt.

Cynlluniwch eich ymweliad

Bydd Gwneuthurwyr Sipsiwn i’w gweld yn Tŷ Pawb rhwng 20 Ionawr a 30 Mawrth 2024.

Oriau agor yr oriel 10am-4pm, dydd Llun i ddydd Gwener.

Ymunwch â ni ar gyfer digwyddiad lansio’r arddangosfa ddydd Gwener 19 Ionawr, 5.30-7.30.

Cynlluniwch eich ymweliad â Tŷ Pawb

Amserlen Arddangosfa Deithiol Gwneuthurwyr Sipsiwn 2024

Tŷ Pawb Stryt y Farchnad, Wrecsam, Cymru, LL13 8BY MYNEDIAD AM DDIM – Dydd Llun i ddydd Sadwrn 10am – 4pm Arddangosfa: 20 Ionawr 2024 – 30 Mawrth 2024

g39, Oxford St, Caerdydd, CF24 3DT, MYNEDIAD AM DDIM – Dydd Mercher i ddydd Sadwrn 11am – 5pm Arddangosfa: 19 Ebrill 2024 – 25 Mai 2024

Glan yr Afon, Kingsway, Casnewydd, NP20 1HG, MYNEDIAD AM DDIM – Dydd Llun i ddydd Sadwrn 10am – 5pm Arddangosfa: 5 Mehefin 2024 – 27 Mehefin 2024

Delwedd: Shamus McPhee, Geddie, Gouries and Ganis, 2015. olew ar fwrdd. Delwedd a © Shamus McPhee