Hartistiaid Gofod Gwneuthurwr

Mae’r Gofod Gwneuthurwr yn stiwdio hygyrch, a hwylusir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, lle gall artistiaid, gwneuthurwyr a dylunwyr o bob cefndir ddatblygu eu harferion gyda ffenestr ar y byd.

Ein hartistiaid Gofod Gwneuthurwr


Ffion Pritchard a Menai Rowlands

Ionawr 2023 – Ebrill 2023

“Mae hi wedi bod yn 3 mis gwerth chweil yn y Lle Gwneuthurwr, a rydym yn falch iawn o’r cyfle i ymgolli yn y gymuned yn Ty Pawb a chreu gwaith wedi’i ysbrydoli gan eu straeon. Mi wnawn ni fethu ein stiwdeo yn ofnadwy!”

Mae ein prosiect, o’r enw ‘The Story Generator’, yn brosiect celf gymunedol amlddisgyblaethol, uchelgeisiol, sy’n cloi mewn cyfres o ffilmiau pyped wedi’u hysbrydoli gan straeon a gasglwyd drwy gydweithio â’r gymuned leol. Gwyliwch amdanom ni o amgylch Tŷ Pawb gyda’n holwyn creu stori!”

www.ffionartist.com

Menai Rowlands Instagram

Giles Bennett

Hydref 2022 – Rhagfyr 2022

“Dychwelais i’r celfyddydau gweledol ar ôl seibiant o flynyddoedd lawer lle bûm yn gweithio fel perfformiwr syrcas ac yn y sector amgylcheddol yn adeiladu strwythurau byrnau gwellt a phren. Gweithiais hefyd yn y Ganolfan Dechnoleg Amgen yn ystod y cyfnod hwn.

“Ar ôl dychwelyd, bûm yn gweithio i ddechrau fel ffotograffydd yn dogfennu celf gosodwaith a pherfformiadau pobl eraill, gan arbenigo mewn sioeau nos/golau isel ond ar ôl rhai blynyddoedd roeddwn i eisiau creu fy ngwaith fy hun eto felly cofrestrais ar MA mewn ffotograffiaeth yn Cheltenham i ganolbwyntio (pun intended) ar fy ymarfer fy hun. Yn ystod y cyfnod hwn gwthiais fy ffotograffiaeth gyda’r nos gan greu ffotograffau tirwedd mawr wedi’u goleuo gan y lleuad mewn un prosiect a chan oleuadau ffyrdd, ffatrïoedd a dinasoedd mewn un arall.

Ty Pawb Wrexham art venue

Yn ystod fy MA, digwyddodd y cloi cyntaf a roddodd y gorau i’r gwaith yr oeddwn wedi’i ddechrau – creu gosodiadau taflunio fideo mewn pyllau glo. Roedd cyfyngu i ardd yng ngorllewin Cymru yn her fel ffotograffydd felly penderfyniad i wthio proses arbrofol o’r enw solargraffeg, sy’n defnyddio camerâu twll pin i greu delweddau yn gyffredinol dros wythnosau a misoedd. Roedd gen i ddiddordeb mewn datguddiadau o 24 awr. Dechreuais i feddwl am symud y camera. Wnaeth fy arbrawf cyntaf gan ddefnyddio peiriant sychu dillad cylchdro ddim rhoi delwedd wych i mi ond yn bendant wedi profi bod gan y syniad botensial. ar ôl llawer o arbrofi, datblygais ac adeiladais gyfres o gamerâu, rhai yn cael eu pweru gan yr haul ac eraill yn cael eu symud gan fecanweithiau clocwaith.

Ty Pawb Wrecsam art gallery

Ers gorffen fy MA yn gynharach eleni (gyda rhagoriaeth) rwyf wedi gallu gwthio ochr delwedd symudol/gosodiadau fy ymarfer gyda sioeau yng Nghasnewydd a Rochefort yn Ffrainc.

Gwnaeth natur agored y bobl a’r gofod argraff arnaf, rwy’n gyffrous i gwrdd â mwy o bobl greadigol a gwneud cysylltiadau newydd. Mae bob amser yn werth chweil siarad â phobl am greadigrwydd a rhannu syniadau. Dwi eisiau defnyddio’r gofod i arbrofi mwy gyda cyanotypes a chreu cyfres newydd o brintiau. Byddaf hefyd yn archwilio syniadau newydd ar gyfer tafluniadau a ffyrdd o gyflwyno gwaith delwedd symudol tra byddaf yma.

Rwy’n mwynhau pobl yn crwydro i’r gofod a’r sgyrsiau sydd wedi digwydd ac rwy’n mwynhau bywiogrwydd gweithio yma yn y Lle Gwnethurwr yn Tŷ Pawb.”

Instgram: Giles Bennet

Ali Pickard

2022

Ali Pickard

“Byddaf yn defnyddio’r amser fel ffordd i ailosod fy ymarfer celf a chreu corff newydd o waith. Rydw i wedi bod trwy gyfnodau amrywiol gan gynnwys fel cerflunydd metel yng Nghaeredin lle bûm yn rhan o grŵp weldio merched ers blynyddoedd lawer, yna gweithio fel dylunydd masnach deg wedi’i ailgylchu mewn gwahanol wledydd yn Ne America, ac yn ddiweddar fel Artist Cymunedol yn ac o gwmpas. Wrecsam. Rwyf wedi mwynhau’r holl rannau hyn o fod yn artist, ac mae’n amser am y metamorffosis diweddaraf wrth i mi ddychwelyd i wneud fy ngherfluniau fy hun, ond gyda deunyddiau newydd.

“Byddaf yn creu corff newydd o waith ar raddfa lai gan ddefnyddio gwifren, pren, ffabrig a brodwaith, gan ymgorffori symudiad a gwead. Rwyf am gyflwyno syniadau o adrodd straeon gan fod gennyf ddiddordeb yn y defnydd a’r gwyrdroi o straeon tylwyth teg traddodiadol, a hefyd y chwedlau rydyn ni’n eu hadrodd i’n hunain fel cymdeithas fodern, a’r hyn rydyn ni’n ei adael yn gudd. Rwyf am ddefnyddio technegau sgiliau traddodiadol i dynnu pobl i mewn ac edrych ar straeon cudd. Byddaf hefyd yn gweithio ar symudiadau mecanyddol felly efallai y byddwch yn dod o hyd i mi yn Maker Space yn crafu fy mhen yn ceisio gweithio allan sut i wneud i bethau symud.”

Instagram; @theyaffingale

Tara Dean

Rhagfyr 2021 – Mawrth 2022

“Bydd yr amlinelliad ar gyfer fy amser yn Tŷ Pawb yn symud o gwmpas datblygu gwaith newydd sy’n adlewyrchu lluniadau o Wanwyn 2020 i Haf 2021.

“Yn y Gofod Gwneuthurwr mae llenni a chroglenni printiedig eraill sydd wedi’u patrymu â’r darluniau a wnaed gan rai o’r trigolion y cyfarfûm â hwy yn ystod y prosiect cARTrefu gydag Age Cymru (lle mae artistiaid yn gweithio gyda chartrefi gofal ledled Cymru www.cartrefu.org.uk).

“Fel rhan o’m gwaith rydw i’n sgrinio cardiau argraffu ac yn ystod y preswyliad byddaf yn edrych ar greu dyluniadau cardiau o Tŷ Pawb wrth ddatblygu casgliad o gardiau i adlewyrchu prosiect cARTefu Age Cymru.”

Instagram: @tadean7

Lorna Bates

Awst 2021 – Tachwedd 2021

Mae’r gofod yn Nhŷ Pawb wedi bod yn wych ac mae’r staff yn hynod gyfeillgar a chymwynasgar. Roeddwn ychydig yn nerfus ar y dechrau ond roedd pawb yn gymwynasgar iawn ac wedi fy helpu i setlo i mewn yn gyflym iawn.

Mae’r gofod yn fendigedig. Mae’r gofod mawr, uchel wedi bod yn addas iawn ar gyfer y rholiau o bapur wal rydw i’n eu gwneud. Mae yna ddesg gwych i fwrw ymlaen â gwaith gweinyddol, digon o arwynebedd gweithio a wal i’w wasgaru. Mae wedi’i oleuo’n dda ac yn gyfforddus i fod ynddo. Rwy’n hoff iawn o leoliad y gofod. Mae yna ffenestr fawr yn wynebu’r cyhoedd wrth iddyn nhw gerdded heibio i mewn i’r adeilad ac mae’r fynedfa i’r man creu oddi ar y brif fynedfa a’r dderbynfa felly dydw i ddim yn teimlo fy mod wedi fy swatio allan o’r golwg. Mae yna wefr iach o gwmpas y lle bob amser a does dim dau ddiwrnod yr un peth.

Lorna Bates

Rwyf wedi cael mentora rhagorol gan Tracy Simpson sydd wedi gwneud i mi archwilio fy ymarfer ac ystyried opsiynau ar gyfer y dyfodol. Mae fy amser yma wedi cynyddu fy hyder. Mae wedi bod mor hyfryd cwrdd â phob math o bobl ac rydw i wedi cael sgyrsiau hynod ddiddorol gydag ymwelwyr â’r gofod gwneuthurwr. Rwyf wedi ffurfio cydweithrediad llwyddiannus gydag un o’r stondinwyr eraill.

Rwyf hefyd wedi cael tynnu lluniau proffesiynol fel rhan o’r marchnata a wnaed gan Tŷ Pawb sydd wedi bod yn hwyl ac ni allwn fod wedi tynnu lluniau o’r fath fy hun felly mae hynny wedi bod yn fantais arall.

Ar y cyfan mae wedi bod yn brofiad gwych hyd yn hyn ac mae fy ymarfer wedi elwa’n fawr. Rydw i mor falch fy mod i wedi ei wneud ac rydw i mor ddiolchgar i’r tîm gwych yma yn Nhŷ Pawb, sydd i gyd yn arbenigwyr yn eu maes ac yn amhrisiadwy.

Instagram: @lornabatesartist

Georgia Nielson

Ebrill 2021 – Gorffennaf 2021

Wedi graddio mewn Celfyddyd Gain ym Mhrifysgol Glyndŵr, Wrecsam, mae practis Georgia yn arbenigo mewn celf sy’n seiliedig ar decstilau, gyda phwyslais ar wneud rygiau a gwneud baneri applique.

Instagram: @georgianielson

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
X