Croeso i’r Lle Celf Ddefnyddiol 

Mae’r gofod hwn, sydd newydd ei agor yn hydref 2021, yn adlewyrchu ein hethos o weithio ar y cyd â chymunedau lleol i fynd i’r afael â themâu cyffredin trwy ddulliau artistig.

Ardal oriel gyda gwahaniaeth yw Lle Celf Ddefnyddiol, nid yn unig yn lle arddangos a myfyrio ond hefyd yn lle i ymgysylltu, chwarae, deialog a dysgu. Mae’n lle i gynhyrchu syniadau artistig gyda’i gilydd mewn ymateb i heriau a rennir, ac yn lle i ail-ddynodi ein dyfodol unigol a chyfunol.

chilrden enjoying activities Lle Celf Ddefnyddiol the Useful Art Space
Lle Celf Ddefnyddiol the Useful Art Space at ty pawb in wrexham

Rydym wedi creu Lle Celf Ddefnyddiol / the Useful Art Space oherwydd credwn y gall celf fod yn llawer mwy na rhywbeth i edrych arno neu ei wylio, credwn y gall celf fod yn offeryn ar gyfer newid cymdeithasol.

Mae’r trawsnewid o’r ardal hon yn adeiladu ar y dull ‘Celf Ddefnyddiol’ sydd wedi bod yn sail Tŷ Pawb ac sydd wrth wraidd ein gwaith ers iddo agor yn 2018.

Yn ganolog i’r Lle Celf Ddefnyddiol yw’r rhyngweithio rhwng y celfyddydau a marchnadoedd: rydym am harneisio creadigrwydd cynhenid ​​masnachu yn y farchnad, gan archwilio pethau cyffredin rhwng yr hyn sy’n digwydd yn neuadd y farchnad a gwaith artistiaid yn Tŷ Pawb

Dodrefn hyblyg

Dyluniwyd a gwnaed y strwythurau sydd yn y gofod gan Tim Denton, mewn deialog gyda’r arbenigwyr ‘gwaith chwarae’, Ludicology.

Dyluniwyd y rhain i gefnogi ystod o weithgareddau yn yr ardal yn hyblyg, gan gynnwys sesiynau gwaith chwarae wythnosol a hwylusir gan weithwyr chwarae.

Beth yw Arte Útil?

Wrth i ni ddatblygu’r ardal hon a’r prosiectau ynddo, rydym yn cysylltu â chydweithwyr o’r un anian yn rhyngwladol, a Chymdeithas Arte Útil.

Mae Arte Útil yn cyfieithu’n fras i’r Gymraeg fel ‘celf ddefnyddiol’ ond mae’n mynd ymhellach gan awgrymu celf fel offeryn neu ddyfais. Mae Arte Útil yn tynnu ar feddwl artistig i ddychmygu, creu a gweithredu tactegau sy’n newid sut rydyn ni’n gweithredu mewn cymdeithas.

Nodwedd allweddol o’r ardal yw Archif Arte Útil, sy’n llwyfannu astudiaethau achos o brosiectau Celf Ddefnyddiol o bob cwr o’r byd. Rydym wedi cynnwys ein cymunedau yn lansiad yr ardal hon trwy gynnwys nifer o brosiectau celfyddydol sy’n ddefnyddiol ac yn fuddiol yn lleol. Mae’r rhain wedi’u cynnwys yn archif ryngwladol Arte Útil, y mae rhan ohoni’n ymddangos yma mewn sawl iaith ac mae hefyd ar gael ar-lein yn www.arte-util.org

adult enjoying Lle Celf Ddefnyddiol the Useful Art Space activities
family enjoying activities at Lle Celf Ddefnyddiol the Useful Art Space family art venue wrexham
Is art useful sign Lle Celf Ddefnyddiol the Useful Art Space ty pawb wrecsam

Dylai prosiectau Arte Útil:

1) Cynnig defnyddiau newydd ar gyfer celf (a chreadigrwydd) o fewn cymdeithas.

2) Defnyddio meddwl artistig i herio’r maes y mae’n gweithredu ynddo. (E.e. Tŷ Pawb)

3) Ymateb i argyfyngau cyfredol. (E.e. Covid-19, arwahanrwydd cymdeithasol, anhawster economaidd).

4) Gweithredu ar raddfa 1:1. (Wedi’u hanelu at ddefnyddwyr yn hytrach na gwylwyr, maen nhw’n greadigol ac yn ddeddfiad o syniad sy’n cael effaith ar y byd go iawn yn hytrach na chysyniadu syniad).

5) Amnewid awduron gyda dechreuwyr a gwylwyr gyda defnyddwyr.

6) Meddu ar ganlyniadau ymarferol, buddiol i’w ddefnyddwyr

7) Dilyn cynaliadwyedd.

8) Ail-sefydlu estheteg fel system drawsnewid.

Ein prosiectau 2021/22

Bom Dia Cymru

Gan adeiladu ar y cysylltiadau a sefydlwyd yn ystod ein prosiect cloi, nod Bom Dia Cymru 21-22 bellach yw croesawu Cymuned Portiwgal i Tŷ Pawb yn bersonol, trwy raglen o sesiynau creadigol rheolaidd. Arweinir y rhain gan yr artist newydd Noemi Santos, gyda chefnogaeth gan yr artist lleol profiadol Ticky Lowe, mewn cydweithrediad â Chwmni Diddordeb Cymunedol Wrecsam sy’n siarad iaith Portiwgaleg, CLPW.

Mae’r prosiect yn adeiladu ar sgiliau creadigol ymarferol a ymddangosodd yn Bom Dia Cymru 20-21, gyda’r bwriad o greu eitemau y gellir eu cludo i’r farchnad yn llythrennol.

adults enjoying arts and crafts workshop at ty pawb

Gwneud Eich Hun yn y Cartref

Mae ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn ardal Wrecsam yn gweithio gyda’r artist Ibukun Baldwin Mae’r grŵp yn dysgu sgiliau tecstilau, cerameg, argraffu, brodwaith, affeithiwr a dylunio cynnyrch, gan weithio gyda’i gilydd i greu cynhyrchion ar werth yn neuadd y farchnad. Mae’r grŵp hefyd yn ymarfer Saesneg llafar yn ystod y sesiynau.

Mae Ibukun Baldwin yn arlunydd ac ymarferydd cymdeithasol wedi’i leoli ym Manceinion. Ar ôl graddio gyda gradd anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn dylunio tecstilau, sefydlodd Ibukun Bukky Baldwin LTD allan o ymwybyddiaeth gynyddol o anghenion esgeulus cymunedau ar yr ymylon, a’r potensial yn y diwydiannau creadigol i helpu. Mae Ibukun yn benderfynol o ddefnyddio ei phrofiad cwmni a chreadigol fel offeryn ar gyfer newid economaidd-gymdeithasol cadarnhaol.

adult enjoying art and craft club at ty pawb in wrecsam

Prifysgol Glyndwr

Mae myfyrwyr MA Glyndwr wedi bod yn defnyddio Lle Celf Ddefnyddiol fel gofod dysgu creadigol ar gyfer y gyfres MA Celf a Dylunio ers dechrau’r tymor. Mae’r gweithgareddau wedi cynnwys sesiynau trafod a llyfr braslunio.

Gellir delweddu sesiynau grŵp darllen sy’n canolbwyntio ar bennod llyfr gan ddefnyddio’r cyfleusterau sydd gan ofod Lle Celf Ddefnyddiol i’w cynnig hy byrddau gwyn a sgriniau golchadwy.

Mae’r gallu i barthu lleoedd llai gyda dodrefn a gomisiynwyd yn arbennig Tim Denton wedi cael ei werthfawrogi’n fawr gan staff a myfyrwyr sy’n dysgu gwahanol gyrsiau o fewn yr un gofod.

students at art club at ty pawb

Gweithdai Ffotograffiaeth Gymunedol gyda Hollie Gibson

Mae’r artist, ffotograffydd ac awdur amlddisgyblaethol Hollie-May Gibson yn cyflwyno gweithdai ffotograffiaeth yn ein Lle Celf ddefnyddiol.
 • Dysgu am sylfeini celf a ffotograffiaeth
 • Ennill profiad gydag offer proffesiynol
 • Gweithio gydag arlunydd
 • Cyfarfod â darpar ffotograffwyr eraill
 • Cyfrannu at ddogfennu Wrecsam a’i bobl
entrance to Wrexham football ground from photography workshop at ty pawb

Clwb Celf Teulu

Bob dydd Sadwrn rhwng 10 am-12pm byddwn yn cael sesiwn dan arweiniad artistiaid i blant a’u teuluoedd archwilio ein horielau a datblygu dychymyg a sgiliau gwneud.

child enjoying family art club at Ty Pawb in Wrexham

Sesiynau Chwarae

Sesiwn gyda chymorth chwarae agored mynediad am ddim.

Mae’r gofod hwn wedi’i gyfarparu ar gyfer adeiladu ffau, tynnu waliau a chwarae rhannau rhydd dychmygus. Ni allwn aros i weld pa gemau, cymeriadau, caerau a dyfeisiadau rydych chi’n eu breuddwydio!

Cyflwynir gan Dîm Chwarae a Chefnogaeth Ieuenctid Wrecsam.

coloured play sheet for family activities at ty pawb in wrexham

Maes Parcio Creadigol

Mae Maes Parcio Creadigol yn brosiect ar y cyd rhwng Tŷ Pawb, KIM Inspire, Addo a’r artistiaid Marja Bonada ac Owen Griffiths.

Rydym yn ail-ddychmygu’r ardal to fflat uwchben ein horiel – rhan segur o’n maes parcio aml-lawr – fel man gwyrdd arbrofol lle gall artistiaid, cymunedau a sefydliadau ddatblygu posibiliadau creadigol gyda’i gilydd.

Bydd hyn yn cynnwys cysgodfan/gweithdy awyr agored a lle storio (yn cael ei adeiladu ar hyn o bryd), gydag aelodau grŵp KIM Inspire yn ymwneud â phob agwedd ar y gwaith adeiladu. Mae datblygu sgiliau newydd, ochr yn ochr â magu hyder, yn agwedd allweddol ar y rhaglen a hyd yma mae’r cyfranogwyr hefyd wedi rhoi cynnig ar wehyddu helyg, mosaigau a serameg.

Bydd potensial i gynnal digwyddiadau a chynulliadau anffurfiol, hyfforddiant a gweithdai creadigol. Dod i bob pwrpas yn ‘Lle Celf Ddefnyddiol’ awyr agored.

Byddwn yn gweithio gyda’n partneriaid i greu rhaglen sy’n cwmpasu arferion creadigol a dysgu gweithredol er mwyn i grwpiau cymunedol eraill a’r cyhoedd yn ehangach allu elwa.

Bydd hyn yn cynnwys ymweld â gerddi eraill yn rhanbarthol ac yn genedlaethol i wreiddio dysgu a datblygu partneriaethau, comisiynu artistiaid i wella’r gofod gyda gweithgaredd, perfformiad a gwaith celf corfforol.

Ni allwn aros i weld sut y bydd y prosiect hwn yn datblygu!
Mae’r prosiect yn derbyn cyllid Cysylltu a Ffynnu Cyngor Celfyddydau Cymru 

Dychmygwyd gofod to Tŷ Pawb i ddechrau fel gardd newid fel rhan o gomisiwn Wal Pawb Kevin Hunt ‘face-ade’ yn 2019.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio gyda ni?

Os oes gennych chi brosiect rydych chi’n meddwl a allai fod yn addas ar gyfer Lle Celf Ddefnyddiol, byddem ni wrth ein bodd yn clywed gennych chi!

  Privacy Settings
  We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
  Youtube
  Consent to display content from - Youtube
  Vimeo
  Consent to display content from - Vimeo
  Google Maps
  Consent to display content from - Google