Dysgu

Mae rhaglenni Dysgu yn Tŷ Pawb wedi eu dylunio i bawb. Rydym yn croesawu plant, teuluoedd, ysgolion, oedolion, pobl ifanc a grwpiau cymunedol i gymryd rhan ym mhob un o’r prosiectau sydd gennym i’w cynnig. Mae’r gweithgareddau a gynhelir yn archwilio’r adnoddau sydd gennym yn Tŷ Pawb, o fewn ein horielau ac arddangosfeydd cyffrous.  Rydym yn anelu i ysbrydoli ac addysgu, o dan arweiniad artistiaid a staff yr oriel i ymgysylltu â chi y gynulleidfa mewn amrywiaeth o ffyrdd creadigol.

Teuluoedd a Phlant

Mae ymgysylltu â theuluoedd yn ganolog i’n rhaglen ddysgu yma yn Tŷ Pawb.  Dewch i ddarganfod, creu a dysgu gyda ni. Mae llawer o’n gweithgareddau i deuluoedd am ddim neu am gost isel ac wedi eu dylunio i’ch galluogi i fwynhau ymweliad hwyliog.  Os hoffech wybod mwy am ein digwyddiadau a gweithgareddau a ddyluniwyd gyda theuluoedd mewn golwg, ymunwch â’n rhestr bostio i weld beth sydd ymlaen. Mae ein Clwb Celf i’r Teulu ar ddydd Sadwrn yn ddigwyddiad rheolaidd a gynhelir bob wythnos gydag artist yn arwain y sesiwn ac wedi ei ysbrydoli gan ein harddangosfa bresennol. 

Views Navigation

Digwyddiad Views Navigation

Today

Sesiynau Chwarae

Tŷ Pawb Market St, Wrexham, Wrexham

Sesiynau Chwarae agored gyda chymorthwr chwarae, mynediad am ddim, yn ein ‘Lle Celf Ddefnyddiol’ // ‘Useful Art Space’! Mae’r gofod hwn wedi’i ailgynllunio wedi’i gyfarparu ar gyfer adeiladu ffau, tynnu […]

Sesiynau Chwarae

Sesiynau Chwarae agored gyda chymorthwr chwarae, mynediad am ddim, yn ein ‘Lle Celf Ddefnyddiol’ // ‘Useful Art Space’! Mae’r gofod hwn wedi’i ailgynllunio wedi’i gyfarparu ar gyfer adeiladu ffau, tynnu […]

Parti Nadolig Tŷ Pawb i Blant!

Ymunwch â ni am ddathliad Nadolig llawen gyda gweithgareddau crefft, gemau a dawnsio! Mae gwisgo i fyny yn cael ei annog yn gryf, rydyn ni eisiau gweld llawer o ellyllion, […]

Sesiynau Chwarae

Sesiynau Chwarae agored gyda chymorthwr chwarae, mynediad am ddim, yn ein ‘Lle Celf Ddefnyddiol’ // ‘Useful Art Space’! Mae’r gofod hwn wedi’i ailgynllunio wedi’i gyfarparu ar gyfer adeiladu ffau, tynnu […]

Clwb Celf Teulu

Bob dydd Sadwrn yn amswer tymor ysgol o 10yb-12yp, bydd gennym Sesiwn dan arweiniad artist i blant a’u teuluoedd archwilio ein horielau a datblygu sgiliau dychymyg a chreu. Sesiwn galw heibio i’r teulu, mae’n rhaid i blant fod gydag oedolyn.

10yb – 12yp

£3 y ​​plentyn

Oherwydd Covid 19, ni fydd gweithgareddau gwyliau ysgol arferol yn rhedeg nes bydd rhybudd pellach. Tanysgrifiwch i’n rhestr bostio i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Fe welwn ni chi eto yn fuan!

Darganfyddwch fwy am ein gweithgareddau Wythnos Celf Plant 2020 ar-lein yma.

Mae Wythnos Celf Plant yn fenter sy’n cael ei rhedeg gan Engage, y Gymdeithas Genedlaethol ar gyfer Addysg Oriel. 

Mae Tŷ Pawb yn lleoliad cyfeillgar i deuluoedd sy’n cynnig cyfleusterau newid, cadeiriau uchel a thoiledau hygyrch. Mae ein Gofod Celf

Defnyddiol a’n horielau yn hygyrch i gadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio. I gael mwy o wybodaeth am ein cynnig bwyd a diod ewch i’n tudalen Ardal Fwyd.

Ysgolion

Yn Tŷ Pawb rydym yn cynnig i Ysgolion roi’r cyfle i ddisgyblion ymgysylltu, archwilio a darganfod pob agwedd o Gelfyddyd Gymhwysol Cyfoes er mwyn cefnogi ac ymestyn eu dysgu creadigol a chyfoeth celf.

Mae ein hymweliadau oriel a’n gweithdai celf, er eu bod yn gysylltiedig â’n harddangosfa gyfredol, wedi’u cynllunio i fod yn drawsgwricwlaidd ac yn addas i’ch meysydd dysgu neu bynciau Cyfnod Allweddol. Anogir disgyblion ac athrawon i roi cynnig ar syniadau a thechnegau newydd fel ffordd i ymestyn a datblygu dysgu yn ôl yn yr ystafell ddosbarth.

Mae ein Rhaglen Dysgu Ffurfiol yn galluogi disgyblion i ddatblygu eu creadigrwydd ymhellach ac ymchwilio eu sgiliau llythrennedd a chyfathrebu gweledol drwy’r celfyddydau.

Mae gweithgareddau’n addas ar gyfer pob oedran a gallu, gan gynnwys disgyblion ag anghenion addysgol arbennig neu anableddau. Rydym hefyd yn cynnig y cyfle i ymestyn ein hymweliad ysgol am y dydd drwy ein cydweithrediad gyda safleoedd diwylliannol lleol o fewn pellter cerdded i Tŷ Pawb fel Amgueddfa Wrecsam ac Xplore Wrecsam ble gallwch brofi Hanes, Gwyddoniaeth a Chelf gyda’i gilydd. Mae ein gweithdai i gyd yn cael eu harwain gan ein Swyddog Dysgu. Cysylltwch â ni i gael rhagor o fanylion. typawb@wrexham.gov.uk

Criw Celf a Portffolio

Mae Criw Celf & Portffolio, yn fentrau a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru sydd wedi’u hanelu at bobl ifanc yn ardal Wrecsam rhwng 9 a 18 oed, gyda’r rhaglenni sy’n ceisio meithrin a chefnogi plant a myfyrwyr talentog sy’n caru celf.

Mae Criw Celf yn rhoi cyfle i blant a phobl ifanc sy’n caru celf i gymryd rhan mewn dosbarth meistr celf, ar ddydd Sadwrn, dros gyfnod o chwe wythnos. Mae ein rhaglen dosbarthiadau meistr celf arbennig gydag artistiaid proffesiynol, yn rhoi cyfle i gyfranogwyr: 

 • Gael mynediad i addysg celf ychwanegol manwl ac o ansawdd uchel.
 • Magu a datblygu sgiliau a dealltwriaeth o gelf weledol a chrefft.
 • Dysgu am yrfaoedd o fewn y sector celf a gwneud ffrindiau gyda rhai sydd hefyd yn caru celf!

Mae portffolio wedi’i anelu at fyfyrwyr 14-18 oed sy’n dymuno cyfoethogi eu profiad mewn celf ac sy’n bwriadu gwneud TGAU neu Safon Uwch mewn celf a dylunio. Gall myfyrwyr gofrestru ar gyfer un neu fwy o weithdai, dan arweiniad artistiaid proffesiynol o ystod o ddisgyblaethau, a fydd yn helpu i ddatblygu sgiliau ac archwilio deunyddiau a thechnegau nad yw pobl ifanc efallai wedi’u profi o’r blaen.

Cysylltwch ag natasha.borton@wrexham.gov.uk am fwy o wybodaeth ar sut i ymgeisio ar gyfer y rhaglenni nesaf sydd ar gael ar gyfer Criw Celf a Phortffolio 2021.  Rydym yn parhau i recriwtio ar gyfer Portffolio 2020 yr Hydref hwn, cysylltwch â ni i gael manylion pellach.

Dysgu Pellach ac Uwch

Rydym yn cynnig teithiau byr am ddim i grwpiau Coleg ac Addysg Uwch gan y Swyddog Dysgu. Mae teithiau estynedig hefyd ar gael, wedi eu teilwrio ar gyfer eich ffocws presennol o astudio ynghyd â gweithdy celf am gost bach fel rhan o’n rhaglen ymweliadau addysgol am hanner neu ddiwrnod llawn i ymdrochi yn Tŷ Pawb a’r arddangosfa bresennol.  Mae ein rhaglen arddangosfa gyffrous yn Tŷ Pawb yn darparu adnodd amrywiol ac ysbrydoledig ar gyfer cefnogi dysgu mewn addysg bellach drwy waith artistiaid eraill.  

Rydym yn cynnig ystod o gyfleoedd gwirfoddoli a phrofiad gwaith, ewch i’r dudalen Cymryd Rhan am fwy o wybodaeth a sut i ymgeisio. 

Rydym hefyd yn cynnig gweithdai celf arbenigol undydd ar gyfer myfyrwyr tramor fel rhan o’r Rhaglen Ddysgu yn Tŷ Pawb. I gael manylion pellach cysylltwch ag typawb@wrexham.gov.uk

Dosbarthiadau i Oedolion

Mae Tŷ Pawb yn le i bawb ddysgu, bod yn greadigol, cymdeithasol neu hyd yn oed profi rhywbeth newydd.  Fel rhan o’n hymrwymiad tuag at ymgysylltu ag oedolion rydym wedi cynnal cyfres o raglenni i oedolion o bob gallu a phrofiad sy’n berthnasol, hwyliog a chreadigol fel tynnu llun byw, dyfrlliw a phaentio acrylig, tynnu llun, gwneud gemwaith a thorchau.

Tanysgrifiwch i’r rhestr postio i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein dosbarthiadau a gweithgareddau.

Archebwch ymweliad i’ch dosbarth neu grŵp cymunedol


  Privacy Settings
  We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
  Youtube
  Consent to display content from Youtube
  Vimeo
  Consent to display content from Vimeo
  Google Maps
  Consent to display content from Google
  X