Allwch chi ei gredu? Mae Tŷ Pawb yn bum mlwydd oed!

Ac am bum mlynedd! Ers y dydd Llun Gŵyl Banc gwlyb, hyfryd hwnnw nôl yn 2018, pan ddaeth 10,000 o bobl allan i’n gweld i agor ein drysau am y tro cyntaf, mae Tŷ Pawb wedi tyfu i fod yn gyfleuster marchnad, celfyddydau a chymunedol ffyniannus, sydd wedi ennill sawl gwobr, ac Cyrhaeddodd rownd derfynol Amgueddfa’r Flwyddyn y Gronfa Gelf, ac enghraifft arloesol a gydnabyddir yn genedlaethol o sut i ail-ddychmygu adeilad cyhoeddus.

Ni fyddai’r llwyddiannau hyn wedi bod yn bosibl heb ymdrechion rhyfeddol y gymuned o fasnachwyr, artistiaid, staff, gwirfoddolwyr a’r holl grwpiau ac unigolion di-ri eraill sy’n rhan o’n teulu Tŷ Pawb.

Felly, i ddathlu’r garreg filltir hon, rydym wedi bod yn treiddio drwy ein harchifau byr (ond sylweddol) i ddewis rhai o’r eiliadau gorau o’n pum mlynedd gyntaf. Eiliadau sy’n crynhoi hanfod Tŷ Pawb.

Mae crynhoi ein stori mewn cyfnod byr wedi bod yn dipyn o dasg! Mae llawer wedi digwydd ers 2018….

  • Rydym wedi croesawu dros 1,240,400 o bobl drwy ein drysau.
  • Rydym wedi arddangos 31 o arddangosfeydd, yn cynnwys dros 700 o artistiaid.
  • Rydym wedi cynnal dros 300 o berfformiadau.
  • Rydym wedi dod yn gartref i dros 30 o fasnachwyr sy’n cynnig ystod eang o gynnyrch cyffrous a bwyd cartref.
  • Rydym wedi ennill gwobrau, gan gynnwys y Fedal Aur am Bensaernïaeth yn Eisteddfod Llangollen, Pensaernïaeth Ôl-ffitio’r Flwyddyn a’r Adeilad Diwylliannol Gorau o dan £5m.
  • Yn 2022, fe gyrhaeddon ni’r pum rhestr fer olaf ar gyfer Amgueddfa’r Flwyddyn y Gronfa Gelf – gwobr amgueddfa fwyaf y Byd!

‘Syniad gwych a dewr’

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones: “Hoffwn longyfarch pawb sy’n ymwneud â Tŷ Pawb am eu cyfraniad i greu rhywbeth unigryw, arloesol a gwirioneddol arbennig yng nghanol dinas Wrecsam.

“Dros bum mlynedd, mae arlwy diwylliannol a masnachol nodedig Tŷ Pawb wedi tyfu ac esblygu i fod yn gyfleuster gwych, sy’n cael ei garu’n lleol ac sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol ac yn rhyngwladol fel enghraifft flaenllaw o sut i ail-ddychmygu adeilad presennol yn ofod cymunedol ffyniannus. Mae hefyd wedi dangos gwytnwch, arloesedd a chreadigrwydd aruthrol i gwrdd â heriau byd cythryblus, pan fo angen; mae rhaglen wych Arts At Home, a gyflwynwyd yn ystod y cyfyngiadau symud, yn enghraifft berffaith o hyn.”

“Trwy gydol hyn oll, mae’r tîm wedi aros yn driw i weledigaeth graidd Tŷ Pawb o ddod â’r celfyddydau, marchnadoedd a chymunedau ynghyd o dan yr un to, wedi’u hysbrydoli gan y gred y gall celf fod yn arf ar gyfer newid cymdeithasol.

“Mae Tŷ Pawb hefyd wedi gwneud cyfraniad amhrisiadwy i sîn ddiwylliannol gynyddol Wrecsam. Yn ogystal â denu sylw a chanmoliaeth genedlaethol a rhyngwladol yn ei rhinwedd ei hun, chwaraeodd ran allweddol wrth ein helpu i gyrraedd rhestr fer derfynol Dinas Diwylliant yn 2022.”

“Disgrifiodd beirniaid Amgueddfa’r Flwyddyn y Gronfa Gelf Tŷ Pawb fel: ‘Syniad gwych a dewr’. Gall pawb yn Wrecsam fod yn falch iawn o gael hwn ar garreg ein drws. Rydyn ni i gyd yn gyffrous i weld pa amseroedd cyffrous sydd i ddod yn y blynyddoedd i ddod.”

Now, join us as we take a look at some of our favourite moments from the last five years…

Marchnadoedd

Mae Marchnad ac Ardal Fwyd Tŷ Pawb yn ddathliad ac yn barhad o dreftadaeth gyfoethog tref farchnad Wrecsam.

Rydym yn gartref i dros 30 o fusnesau lleol – calon ac enaid bywyd beunyddiol Tŷ Pawb.

Mae’r busnesau hyn wedi helpu i wneud Tŷ Pawb yn brofiad siopa llawen ac ysbrydoledig i ymwelwyr, ac yn drysorfa o syniadau anrhegion unigryw ar gyfer pob diddordeb ac oedran.

Dyma lun sy’n crynhoi stori marchnadoedd yn Wrecsam yn hyfryd. Tair cenhedlaeth o fusnes teuluol lleol mewn un ddelwedd. Gan ddechrau gydag Edgar Jones, tynnwyd y llun yma gyda’i wraig, Nancy, ym Marchnad Lysiau Wrecsam ym 1946. Trosglwyddwyd y baton i’w ferch, Esme, ac, yn fwyaf diweddar, i Jeanette. Roedd siop dillad plant Esme yn masnachu ym Marchnad y Bobl, cyn iddi gael ei thrawsnewid yn Tŷ Pawb. Mae’n dal i fynd yn gryf nawr, diolch i ymroddiad y teulu balch hwn o Wrecsam.

Celfyddydau

Ers 2018, rydym wedi arddangos 31 o arddangosfeydd, yn cynnwys dros 700 o artistiaid, gan gynnwys Greyson Perry, Sean Edwards, Bedwyr Williams, Helen Sear, Anya Paintsil ac Alessendra Savoritti.

Mae cannoedd o artistiaid o bob rhan o’r DU a thu hwnt wedi cyflwyno gweithiau celf i fod yn rhan o’n harddangosfeydd galwadau agored poblogaidd.

Trwy ein rhaglen gelfyddydol, rydym wedi ymdrechu i ddarparu arddangosfeydd cynhwysol, digwyddiadau rhaglenni cyhoeddus a phrosiectau cymdeithasol, gan bwysleisio sgiliau a chrefft, a gweithio gydag artistiaid newydd a sefydledig o bob cefndir.

Perfformiad

Yn ein pum mlynedd gyntaf, rydym wedi cynnal dros 300 o berfformiadau, gan gynnwys cerddoriaeth fyw, dangosiadau ffilm a chynyrchiadau theatr, yn cynnwys perfformwyr fel Gwenno, Adwaith a The Trials of Cato.

Mae ein Noson Gomedi wedi dod yn un o’n gemau mwyaf poblogaidd ac yn aml mae pob tocyn wedi’i werthu ymhell ymlaen llaw!

Teuluoedd

Rydyn ni wrth ein bodd yn gweld teuluoedd hapus! Mae miloedd ohonoch wedi mynychu cannoedd o’n gweithgareddau dysgu dros ein 5 mlynedd gyntaf. Yn ogystal â’n gweithgareddau gwyliau poblogaidd, rydym hefyd wedi cynnig dosbarthiadau meistr i bobl ifanc trwy ein rhaglenni Criw Celf a Phortffolio, ac mae ein Clwb Celf i’r Teulu yn parhau i dyfu bob dydd Sadwrn!

Cymuned

Mae ein huchafbwynt pen-blwydd olaf yn ymwneud â chi – y cymunedau gwych sy’n dod â Thŷ Pawb yn fyw. Mae gweld yr adeilad yn fwrlwm o bobl yn brofiad gwych i bob un ohonom, ac yn un na allwn gael digon ohono! Yn syml, nid oes lle tebyg iddo ar ddiwrnod prysur. Rydym mor falch o fod wrth galon y ddinas anhygoel hon. Diolch i bob un ohonoch am eich cefnogaeth anhygoel. Roliwch ymlaen y pum mlynedd nesaf!