Cyfle Creadigol – Maes Parcio Creadigol / Creative Car Park

 1. Cefndir
  Mae Maes Parcio Creadigol yn brosiect ar y cyd rhwng Tŷ Pawb, KIM Inspire, Addo, a’r artist Marja Bonada. Yng nghyd-destun datblygu man gwyrdd newydd arbrofol ar do maes parcio Tŷ Pawb, mae’r partneriaid yn archwilio sut y gellir defnyddio sensibilïau cyd-gynhyrchu i ymarfer artistig er budd creadigrwydd a lles pobl leol.

I ddechrau, mae grŵp o KIM Inspire, elusen iechyd meddwl, wedi gweithio gyda’r artistiaid Marja Bonada a John Merrill i gynllunio a dylunio gofod yr ardd, a fydd yn cynnwys yn y lle cyntaf gofod cysgodi/gweithdy awyr agored a storfa. KIM Inspire yw’r grŵp craidd sydd wedi arwain y gweithgaredd dylunio, fodd bynnag rydym yn parhau i gynnwys partneriaid eraill yn y gweithgarwch hwn megis Bom Dia Cymru, grŵp o henuriaid Portiwgalaidd sy’n arddwyr brwd. Mae uchelgeisiau ar hyn o bryd i edau’r llinyn gwyrdd hwn y tu hwnt i’r to a thrwy gydol Tŷ Pawb. Felly, mae’r prosiect hwn yn parhau ethos cydweithredu Tŷ Pawb ac mae’n ffurfio rhan o ymholiad ehangach i fethodoleg ar gyfer sefydliadau diwylliannol sy’n cael ei harwain gan gyfansoddwyr, gan gwmpasu sawl elfen o weithgaredd sy’n bwysig yn y rhaglen. Sef:

 • ‘Celf Ddefnyddiol’ – addasu, ymateb a datblygu i ddarparu ar gyfer anghenion sy’n dod i’r amlwg ac yn newid;
 • Tyfu ac adeiladu partneriaethau cryf gyda phartneriaid lleol, cenedlaethol a rhyngwladol;
 • Datblygu arferion busnes gwyrdd, moesegol a chynaliadwy;
 • ‘Gwneuthurwyr a Marchnadoedd’ – meithrin cyfleoedd masnachol newydd i artistiaid, gwneuthurwyr a masnachwyr.

Mae’r prosiect yn derbyn cyllid Cysylltu a Ffynnu Cyngor Celfyddydau Cymru.

 • Y Comisiwn

Rydym yn awr yn barod i rannu ein man gwyrdd creadigol â’n cynulleidfaoedd ehangach ac rydym yn chwilio am gynigion gan unigolion creadigol i lusgo gweithgareddau creadigol celfyddydol ar do’r Maes Parcio Creadigol.

Mae gennym bedwar cyfle creadigol ar gyfer cyflwyno gweithgareddau yn ystod mis Chwefror – Ebrill 2023. Rydym yn chwilio am gynigion sy’n gwneud y mwyaf o ddefnydd o’r gofod creadigol awyr agored hwn trwy ystod o gelfffurfiau. Rydym yn gweld hyn fel cyfle i lwybro syniad creadigol cydweithredol gyda’n hetholwyr. Rhaid i gynigion fynd i’r afael â chyfyngiadau’r safle awyr agored.

Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn derbyn cynigion i ddarparu’n ddwyieithog trwy’r Gymraeg ac ieithoedd eraill sydd wedi’u cynrychioli’n lleol.

 • Ffi
  Mae cyllideb sefydlog o £1,500 wedi ei neilltuo ar gyfer pob un o’r comisiynau, i gynnwys deunyddiau ac unrhyw gostau cyflenwi eraill.
 • Amserlen Comisiwn

Dyddiad Cau Ceisiadau                 29ain Ionawr 2023                               

Dyddiad Cychwyn                          7fed Chwefror 2023                                         

Dyddiad Cwblhau                          Cyn 26ain Mai 2023

6. Cyflwyno

Rhaid i’r cynigion gynnwys yr wybodaeth a’r gofynion canlynol –

• CV cyfredol,

• Hyd at 5 enghraifft o waith blaenorol NEU gyswllt â’r wefan gyfredol,• Cynnig o ddim mwy na dwy ochr A4, gan dynnu sylw at eich cysyniad, sut y bydd eich syniad yn cael ei ddatblygu ar y cyd â’n hetholwyr, a sut bydd y gwaith yn cael ei rannu a’i werthuso,

• Amserlen amcangyfrifedig,

• Cadarnhad eich bod ar gael i ymgymryd â’r gwaith o fewn yr amserlen a ddarperir.

Anfonwch geisiadau drwy e-bost at commissions@addocreative.com erbyn 5pm 29ain Ionawr 2023 fan bellaf.

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r Galwad Agored hwn at Tracy Simpson ar tracy@addocreative.com neu ffonio 07890203218.