Mae bron i 50 o blant 9-14 oed o ardal Wrecsam wedi cymryd rhan mewn cyfres o ddosbarthiadau meistr celfyddydau ar-lein a drefnwyd gan Tŷ Pawb.

Cynhaliwyd 12 dosbarth meistr Criw Celf dros hanner tymor yn dilyn galw digynsail am leoedd. Cyflwynwyd y gweithdai ar-lein trwy zoom gydag artistiaid proffesiynol, Wendy Connelly, Honor Pedican, Melissa Rodrigues a Menai Rowlands.

Dosbarthwyd pecynnau celf yn cynnwys yr holl ddeunyddiau yr oedd eu hangen i gymryd rhan i’r holl gyfranogwyr cyn y gweithdai.

Roedd y technegau artistig a archwiliwyd yn cynnwys gwneud printiau, stensiliau a chrefft papur, dylunio cymeriad 3D, tecstilau, dyfrlliwiau, gwneud ffau 3D a phortreadau olew.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB.

Cynllun cenedlaethol i feithrin talent ifanc

Mae Criw Celf yn brosiect celf a ddyfeisiwyd gan Gyngor Gwynedd yn 2007 ac ers hynny mae wedi ehangu ledled gogledd Cymru ac i rannau eraill o Gymru.

Mae’n rhan o gynllun cenedlaethol i feithrin talent ifanc yn y celfyddydau gweledol ac fe’i ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Nod y prosiect yw rhoi cyfle i bobl ifanc sydd wedi dangos talent a diddordeb arbennig mewn celf ddatblygu eu sgiliau a’u profiadau.

Am y ddwy flynedd ddiwethaf cynhaliwyd gweithdai Criw Celf yn stiwdios dysgu Tŷ Pawb.

Er bod y dosbarthiadau wedi symud ar-lein eleni mae’n ddiogel dweud eu bod wedi profi i fod yr un mor boblogaidd ag erioed gyda galw mawr am leoedd, 44 o blant yn cymryd rhan i gyd a rhai adolygiadau disglair gan blant a rhieni.

‘Dwi wrth fy modd â’r ysbrydoliaeth y mae wedi’i rhoi iddi’

Dyma ychydig o’r sylwadau rhyfeddol a gawsom:

“Fel rhiant, efallai y dywedaf mor adfywiol oedd gweld fy mhlentyn yn defnyddio sgiliau eraill, heblaw am y sgrin barhaus, ddi-symud, sy’n serennu bob dydd ar hyn o bryd. Roedd ganddo fwy o gymhelliant ac ymgysylltiad nag yr wyf wedi’i weld am a amser hir, ac roedd y creadigrwydd dan sylw yn amlwg wedi ei ysgogi yn feddyliol. Roedd wedi blino ar ddiwedd pob dydd, ond yn awyddus i ddechrau eto’r nesaf. ”

“Diolch i Wendy a oedd mor frwd gyda’r plant ac yn ysbrydoliaeth iddyn nhw ac i ni oedolion. Methu aros i ddysgu mwy o sgiliau newydd yn y dyddiau nesaf.”

“Dwi wrth fy modd â’r ysbrydoliaeth y mae wedi’i rhoi iddi. Sbardyn nad ydw i wedi’i gweld mewn ychydig wythnosau.”

“Roeddwn i eisiau diolch i bawb a gymerodd ran am rai gweithdai creadigol anhygoel yn ystod cyfnod mor anodd. Yn bendant fe helpodd ni i fwynhau hanner tymor.”

“Diolch gymaint am drefnu digwyddiad mor wych. Fe wnaeth wirioneddol fwynhau cymryd rhan ac mae wedi parhau i ddefnyddio ei becyn celf ac ymarfer y sgiliau a ddysgodd yr wythnos diwethaf.”

“Diolch am brofiad mor bleserus. Roedd ansawdd yr adnoddau a ddarparwyd a’r gweithdai eu hunain yn anhygoel ac roedd fy merch wrth ei bodd bob munud. Profiad mor bleserus ar adeg anodd iawn.”

“Mae hi wedi bod wrth ei bodd â chelf erioed ond rydych chi wedi ei chyflwyno i ystod hollol newydd o syniadau nad oedd hi erioed wedi eu hystyried ac sydd bellach eisiau rhoi cynnig arall arni.”

“Fe wnes i fwynhau … Gallu gweld gwahanol fathau o dechnegau celf, gweld pobl eraill ar zoom a gweld pa swyddi / dyfodol y gallwn i eu cael gyda gwahanol artistiaid.”

“Fe wnes i fwynhau pa mor dda yr esboniodd yr artist hynny. Roeddwn i’n hoffi’r holl ddyddiau ond fy ffefryn oedd gwneud yr anghenfil maneg. Roeddwn i’n hoff iawn o’r gwnïo a defnyddio fy nychymyg i greu’r anghenfil.”

“Fe wnes i fwynhau’r model papur 3d yn fawr a dysgu sut i ddefnyddio paent olew. Nid wyf erioed wedi rhoi cynnig ar y technegau hyn o’r blaen a byddaf yn dechrau gwneud hynny nawr – rwyf wedi archebu rhai paent olew i ddechrau.”

“Gan ddysgu technegau newydd a gwneud pethau gan ddefnyddio gwahanol syniadau, roedd hefyd yn dda cael y diwrnod cyfan yn gwneud celf.”

‘Rhaid i gredyd enfawr fynd i’r artistiaid a’r tîm staff’

Dywedodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl – Cymunedau, Partneriaethau Diogelu’r Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol, y Cynghorydd Hugh Jones: “Mae gweithdai hanner tymor Criw Celf wedi dod yn un o uchafbwyntiau rhaglen gelf flynyddol Tŷ Pawb i bobl ifanc sydd â galw mawr am leoedd bob blwyddyn. a hanes profedig o helpu i feithrin talentau creadigol ac agor drysau i gyfleoedd eraill.

“Rhaid rhoi clod enfawr i’r tîm artistiaid a staff am drefnu cyfres mor llwyddiannus o weithdai yng nghanol heriau’r pandemig.

“Mae’n amlwg o’r adborth a gafwyd bod gweithdai ar-lein eleni wedi bod yn boblogaidd iawn gyda phlant a rhieni a gobeithio y bydd hyn yn ysbrydoli’r cyfranogwyr i barhau i archwilio eu potensial a chymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydol eraill yn Tŷ Pawb.”

Dilynwch Tŷ Pawb ar:
Facebook
Twitter
Instagram