Ar ddydd Sadwrn 7 Awst byddwn yn eich gwahodd i ddod i weld agor gofod newydd cyffrous yn Tŷ Pawb.

Ardal oriel gyda gwahaniaeth yw Lle Celf Ddefnyddiol, nid yn unig yn lle arddangos a myfyrio ond hefyd yn lle i ymgysylltu, chwarae, deialog a dysgu.

Mae’n lle i gynhyrchu syniadau artistig gyda’i gilydd mewn ymateb i heriau a rennir, ac yn lle i ail-ddynodi ein dyfodol unigol a chyfunol.

Dyluniwyd a gwnaed y strwythurau sydd yn y gofod gan Tim Denton, mewn deialog gyda’r arbenigwyr ‘gwaith chwarae’, Ludicology.

Dyluniwyd y rhain i gefnogi ystod o weithgareddau yn yr ardal yn hyblyg, gan gynnwys sesiynau gwaith chwarae wythnosol a hwylusir gan weithwyr chwarae lleollogy.

Sut y byddwn yn defnyddio’r gofod

Rydym wedi creu Lle Celf Ddefnyddiol / the Useful Art Space oherwydd credwn y gall celf fod yn llawer mwy na rhywbeth i edrych arno neu ei wylio, credwn y gall celf fod yn offeryn ar gyfer newid cymdeithasol.

Mae gennym rai prosiectau cyffrous eisoes, gan gynnwys:

  • Prosiect dan arweiniad Ibukun Baldwin, a fydd yn gweithio gyda ffoaduriaid a cheiswyr lloches.
  • ‘Bom Dia Cymru’ – datblygiad prosiect creadigol gyda’r gymuned Portiwgaleg Elder.
  • Sesiynau gwaith chwarae rheolaidd gyda’r Tîm Chwarae.
  • Gweithio gyda Myfyrwyr Prifysgol Glyndwr o Ysgol y Celfyddydau Creadigol, a fydd wedi’u lleoli’n rhannol yn Tŷ Pawb ac yn ymgysylltu â’r archif gelf ddefnyddiol.
  • Gweithio gyda National Theatre Wales, a fydd yn cynnal cyfres o weithdai gair llafar i bobl ifanc.

Yn cyflwyno Arte Útil

Wrth i ni ddatblygu’r ardal hon a’r prosiectau ynddo, rydym yn cysylltu â chydweithwyr o’r un anian yn rhyngwladol, a Chymdeithas Arte Útil.

Mae Arte Útil yn cyfieithu’n fras i’r Gymraeg fel ‘celf ddefnyddiol’ ond mae’n mynd ymhellach gan awgrymu celf fel offeryn neu ddyfais. Mae Arte Útil yn tynnu ar feddwl artistig i ddychmygu, creu a gweithredu tactegau sy’n newid sut rydyn ni’n gweithredu mewn cymdeithas.

Nodwedd allweddol o’r ardal yw Archif Arte Útil, sy’n llwyfannu astudiaethau achos o brosiectau Celf Ddefnyddiol o bob cwr o’r byd. Rydym wedi cynnwys ein cymunedau yn lansiad yr ardal hon trwy gynnwys nifer o brosiectau celfyddydol sy’n ddefnyddiol ac yn fuddiol yn lleol. Mae’r rhain wedi’u cynnwys yn archif ryngwladol Arte Útil, y mae rhan ohoni’n ymddangos yma mewn sawl iaith ac mae hefyd ar gael ar-lein yn www.arte-util.org

Dewch i gymryd rhan yn ein digwyddiad agoriadol

Fel rhan o’r digwyddiad lansio rydym yn gwahodd ymwelwyr o bob oed i ddod i gymryd rhan mewn gweithgaredd galw heibio dan arweiniad yr Ymarferydd Creadigol Noemi Santos.

Hoffem i chi ein helpu i ateb y cwestiynau ‘A yw celf yn ddefnyddiol?’ A ‘Beth yw pwrpas celf?’

Byddwch chi trwy ddefnyddio technegau pwytho a darlunio ar gardiau post a fydd yn cael eu harddangos yn y gofod.

Mae’r gweithgaredd yn addas ar gyfer pob oedran! Mae’n gyfle delfrydol i ddod i weld y lle am y tro cyntaf.

Dewch i ymuno â ni ddydd Sadwrn 7 Awst rhwng 12 pm-2pm.

Free online talk with Alessandra Saviotti

Am 6pm ddydd Sadwrn 7 Awst, bydd y curadur a’r addysgwr Alessandra Saviotti yn rhoi cyflwyniad chwyddo ar-lein am ddim am archif ryngwladol Arte Útil sy’n ymddangos yn y gofod.

Yna bydd Alessandra yn cymryd cwestiynau gan y gynulleidfa.

Mae Alessandra Saviotti yn gyd-guradur ac archifydd Archif Arte Util, ac roedd yn rhan o dîm curadurol Amgueddfa Arte Util a gychwynnwyd gan yr artist Tania Bruguera yn Amgueddfa Van Abbe, Eindhoven yn 2014.

Mae Alessandra yn gweithio fel curadur ac addysgwr ac ar hyn o bryd mae’n ymgeisydd PhD ym Mhrifysgol John Moores, Lerpwl. Ymhlith y prosiectau presennol mae Dadsefydlogi Economegwyr Gwleidyddol (www.dpe.tools) llinyn ymchwil ar ddefnyddio celf a’r economi, a ddatblygwyd mewn cydweithrediad ag Oriel Whitworth, Prifysgol John Moores Lerpwl a’r Asociacion de Arte Util. Mae Alessandra yn athro gwadd rheolaidd yn yr iMAE & MKE yn ArtEZ – Prifysgol y Celfyddydau (Arnhem, NL).

I gofrestru am eich lle am ddim ar gyfer y digwyddiad hwn, ewch i’n tudalen eventbrite.

Pam rydyn ni wedi creu’r Lle Celf Ddefnyddiol

Mae’r ardal hon yn adlewyrchu ein hethos o weithio gydag ein cymunedau lleol i fynd i’r afael â themâu cyffredin trwy ddulliau artistig.

Mae’r trawsnewid o’r ardal hon yn adeiladu ar y dull ‘Celf Ddefnyddiol’ sydd wedi bod yn sail Tŷ Pawb ac sydd wrth wraidd ein gwaith ers iddo agor yn 2018.

Yn ganolog i’r Lle Celf Ddefnyddiol yw’r rhyngweithio rhwng y celfyddydau a marchnadoedd: rydym am harneisio creadigrwydd cynhenid ​​masnachu yn y farchnad, gan archwilio pethau cyffredin rhwng yr hyn sy’n digwydd yn neuadd y farchnad a gwaith artistiaid yn Tŷ Pawb

Dywedodd y Cyng Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Amddiffyn y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol Cyngor Wrecsam: “Mae creu Lle Celf Ddefnyddiol yn garreg filltir arwyddocaol yn hanes byr Tŷ Pawb. Rydym yn ail-ddychmygu’r ffordd y gall oriel weithio, gan annog mwy o ryngweithio â’n cymunedau a datblygu prosiectau newydd gyda grwpiau a sefydliadau o bob rhan o Wrecsam a thu hwnt.

“Wrth wraidd y prosiect newydd hwn mae’r nod o ddefnyddio celf i greu newid cymdeithasol cadarnhaol.

“Rydym yn gyffrous iawn i weld sut y bydd y gofod yn cael ei ddefnyddio gan y gwahanol grwpiau a fydd yn gweithio gyda ni dros yr ychydig fisoedd nesaf. “Mae rhywbeth arbennig iawn yn cael ei greu yma a byddwn yn annog pawb i ddod i edrych pan fydd y gofod yn agor am y tro cyntaf ddydd Sadwrn 7 Awst.”

Am ddarganfod mwy?

Dewch draw i’n digwyddiad agoriadol rhwng 12pm-2pm ddydd Sadwrn 7 Awst.

Ymunwch â’n rhestr bostio i gael yr holl newyddion yn syth i’ch mewnflwch.

Gallwch hefyd ein dilyn ar gyfryngau cymdeithasol:

Facebook
Twitter
Instagram