English

Mwynhaodd ysgolion lleol ddiwrnod allan mewn tri o atyniadau mwyaf poblogaidd Wrecsam yn ddiweddar fel rhan o brosiect peilot partneriaethau ymweliadau ysgolion newydd.

Ymwelodd disgyblion o Ysgol Gynradd Gymunedol Victoria, Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair ac Ysgol Alexandra â Tŷ Pawb, Canolfan Ddarganfod Wyddoniaeth Xplore! ac Amgueddfa Wrecsam yn gynharach y mis hwn ar ddiwrnod gwych a oedd yn cynnwys teithiau a gweithdai.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB.

Profiadau trochi mewn amgylcheddau diogel

Cyn COVID, roedd y tri lleoliad eisoes wedi dechrau gweithio ar y cyd ar broject ar y cyd gyda’r nod o dynnu sylw at a hyrwyddo profiadau dysgu ar sail sgiliau sydd ar gael yn lleol. Arweiniodd hyn at greu peilot rhagarweiniol ar gyfer ymweliadau ysgolion ar y cyd.

Nod yr ymweliadau oedd rhoi cyfle i ysgolion gymryd rhan mewn profiad ymgolli ym mhob lleoliad, gyda’r cyfle i ddefnyddio eu dychymyg, archwilio, bod yn chwilfrydig a datrys problemau mewn amgylcheddau diogel. Roedd yr ymweliad â Tŷ Pawb yn cynnwys taith o amgylch yr arddangosfa newydd, Misshapes: The Making of Tatty Devine, dathliad lliwgar a chwareus o un o dimau dylunio mwyaf eiconig Prydain.

Yna gwahoddwyd y disgyblion i feddwl am eu dyluniadau eu hunain mewn gweithdy a ysbrydolwyd gan yr arddangosfa. Yr amser main yn Xplore! treuliwyd yn cael ei syfrdanu gan rai arddangosiadau gwyddoniaeth ac yna’n cael cyfle i archwilio’r arddangosion gwyddoniaeth yn y gofod arddangos. Cafodd y disgyblion gyfle i feddwl am rai o’r swyddi yr oedd yr arddangosion yn gysylltiedig â nhw.

Yn y cyfamser, yn Amgueddfa Wrecsam cafodd y disgyblion sgwrs am yr hyn y mae amgueddfa yn ei wneud, ac yna taith o amgylch yr orielau a oedd yn cynnwys sesiwn trin fer gyda chwpl o wrthrychau. Ar ôl hynny roeddent yn rhydd i archwilio’r orielau drostynt eu hunain cyn dychwelyd i Ystafell Llys 2 i gynhyrchu pennawd ar gyfer gwrthrych o’u dewis o’r arddangosfeydd.

Croeso mawr yn ôl i’r ysgolion

Dychweliad i’w groesawu ar gyfer ymweliadau ysgol Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones: “Mae canol tref Wrecsam yn cynnig myrdd o gyfleoedd dysgu i ysgolion lleol ar stepen eu drws, gyda mynediad i’r celfyddydau, treftadaeth, diwylliant, gwyddoniaeth a thechnoleg.

“Mae’n galonogol iawn gweld ymweliadau ysgol yn dychwelyd o’r diwedd ac rwy’n falch iawn o weld tri o’n hatyniadau mwyaf poblogaidd yn gweithio gyda’i gilydd i ddarparu diwrnod mor gyfoethog o ddysgu a gweithgareddau. Rwy’n gobeithio y bydd hyn yn agor y drws ar gyfer prosiectau mwy cydweithredol yn y dyfodol.”

Dywedodd Claire Evans, Uwch Swyddog Addysg: “Dywedodd sawl aelod o staff pa mor ddymunol oedd cael pobl ifanc yn y ganolfan i ymchwilio i’r arddangosion yn ystod yr wythnos eto yn dilyn bron i 18 mis o lai o agor, cau ac anawsterau.

“Roedd yn gyfle gwych i dri o atyniadau Wrecsam weithio gyda’i gilydd i gyflwyno diwrnod unigryw a gafaelgar. Yn dilyn gwaith Tŷ Pawb a Xplore! Er mwyn dod â Gwyl Wyddoniaeth Darganfod i Wrecsam yn gynharach yr haf hwn mae’n wych gweld y berthynas yn parhau i gael ei datblygu gyda’r cydweithrediad ychwanegol ag Amgueddfa Wrecsam. “

Dilynwch Tŷ Pawb ar:
Facebook
Twitter
Instagram