print Rhyngwladol 2019
15 Tachwedd 2019 – 2 Chwefror 2020

Rhaid i chi fod wedi cwblhau eich taliad cyn cyflwyno'r ffurflen hon.
Teipiwch 'Print Rhyngwladol 2019' yn y blwch pwnc i sicrhau ein bod yn derbyn eich cais.
Darparwch linc i'ch delweddau a gyflwynwyd, neu e-bostiwch nhw at openprint@wrexham.gov.uk
http://
Sut hoffech chi i'ch enw ymddangos ochr yn ochr â'ch gwaith os yw'n wahanol i'r uchod.

CYMHWYSEDD
Gall unrhyw artist o unrhyw le yn y byd wneud cais.
Ystyrir pob proses printio traddodiadol a chyfoes gan gynnwys gwaith 3D.
Rhaid i’r holl waith fod o un gyfres neu gorff o waith.
Gwahoddir argraffwyr i gyflwyno hyd at bedwar print. Nid oes thema benodol.

Y ffioedd cyflwyno (na ellir eu had-dalu) yw:
Ffi cyflwyno yn y DU: £20
Ffi cyflwyno Dramor: £25
Myfyriwr/Graddedig Diweddar (o fewn 3 blynedd) yn y DU: £15
Ar incwm isel / di-waith / wedi ymddeol: £15

DYFARNIADAU A GWOBRAU

Gwobrau’r Beirniaid
£1000

Gwobr y Bobl
£500

Gwobr JPP
Papur gwerth hyd at £150 gan John Purcell Paper
http://www.johnpurcell.net/

Y Wobr Screenstretch
Taleb £100 i’w wario ar Gyflenwadau Argraffu Sgrin
http://www.wrecsam.gov.uk/welsh/faq/cctv.htm

Gwobr Argraffu Intaglio
Deunyddiau Argraffu gwerth £100 (yn cynnwys TAW)
https://intaglioprintmaker.com/

Gwobr Pressing Matters
Erthygl yn yr adran Bits & Pieces o’r cylchgrawn a chopi o’r rhifyn diweddaraf

https://www.pressingmattersmag.com/

Gwobr Regional Print Centre
Aelodaeth stiwdio gynhwysol 2020-21 gwerth £145.00 (yn dibynnu ar gyllid)
www.regionalprintcentre.co.uk

DEWIS

Y Beirniaid; Luci Melegari, Cyd-sefydlydd Print International a Chyfarwyddwr Celfyddydau Gweledol yng Ngholeg Cambria Iâl; John Coe, Golygydd, Pressing Matters; Jonathan Le Vay Curadur, Theatr Clwyd.

DYDDIADAU PWYSIG

1 Mehefin - 31 Gorffennaf 2019
Y gystadleuaeth ar agor. Derbynnir ceisiadau ar-lein.

Awst 2019
Bydd ceisiadau yn cael eu rhoi ar restr fer a bydd yr holl argraffwyr yn cael gwybod eu tynged ar 23 Awst 2019.

1 Medi – 10 Medi 2019
Bydd argraffwyr ar y rhestr fer yn cael eu gwahodd i wneud gwaith yn Tŷ Pawb.

15 Tachwedd
Noson lansio arddangosfa a gwobrwyo (6pm - 8pm).

16 Tachwedd 2019 – 2 Chwefror 2020
Arddangosfa Argraffu Rhyngwladol yn:
Oriel 1, Tŷ Pawb, Stryt y Farchnad, Wrecsam LL13 8BB

Chwefror 2019
Casglu gwaith heb ei werthu o Tŷ Pawb.

FFRAMIO

Bydd gwaith yn cael ei fframio gan yr oriel.  Os yw’r ffrâm yn rhan annatod o'r gwaith dylech gysylltu â’r oriel cyn ei gyflwyno.

YSWIRIANT AC ATEBOLRWYDD

Mae’r holl waith wedi'i yswirio tra bydd yn yr arddangosfa.  Dylai’r artist gymryd yswiriant ar bob adeg arall os oes angen.  Ymdrinnir â gwaith gyda'r gofal mwyaf.  Ni fydd y trefnwyr yn gyfrifol am unrhyw golled neu ddifrod wrth gludo gwaith.

CANIATÂD HAWLFRAINT

Wrth gyflwyno'r ffurflen gais rydych yn rhoi caniatâd i ni ddefnyddio eich delwedd/au at ddibenion cyhoeddusrwydd.  Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio eich delwedd ar gyfer Tŷ Pawb, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (CBSW) a gwefannau Regional Print Centre a Coleg Cambria.  Byddwn yn nodi bod yr hawlfraint yn aros gyda’r artist.

ARDDANGOSFA

Mae’r digwyddiad yn cael ei drefnu gan Tŷ Pawb a bydd yr arddangosfa yn cael ei gynnal yn Oriel 1 yn Tŷ Pawb, Stryt y Farchnad, Wrecsam, LL13 8BY.

Gwahoddir yr holl artistiaid i'r digwyddiad agoriadol.

Mae’r holl waith ar werth oni bai y nodir yn wahanol ar y ffurflen gais.  Bydd y trefnwyr yn cysylltu â’r artistiaid am fersiynau newydd o’u gwaith os y bydd y copïau cyntaf wedi’u gwerthu.  Telir comisiwn o 30% yn cynnwys TAW (h.y. 36% o bris manwerthu’r Artist) a dylai hyn gael ei adlewyrchu yn y pris a nodir ar y ffurflen gais mewn £ sterling (GBP).