English

Rydyn ni’n hapus iawn i gyhoeddi ein rhaglen arddangosfeydd newydd sbon ar gyfer y flwyddyn nesaf!

Mae yna 5 arddangosfa i gyd, sy’n mynd â ni hyd at Ebrill 2022.

Mae ein horielau yn parhau ar gau am y tro ond gobeithiwn allu croesawu ymwelwyr yn ôl i’r oriel cyn gynted ag y bydd yn ddiogel gwneud hynny.

Yn y cyfamser rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd POB un o’n harddangosfeydd eleni ar gael i’w gweld fel teithiau rhithiol felly byddwch chi’n gallu ymweld â’r oriel ble bynnag yr ydych chi!

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB.

Cyrchfan newydd sefydledig i gefnogwyr y celfyddydau

Dywedodd yr aelod arweiniol dros gymunedau, partneriaethau, amddiffyn y cyhoedd a diogelu’r gymuned, y Cynghorydd Hugh Jones: “Yn dilyn blwyddyn hynod heriol, rydym yn falch iawn o gyflwyno rhaglen lawn o arddangosfeydd yn Tŷ Pawb i fynd â ni drwodd i 2022.

“Ers agor yn 2018, mae Tŷ Pawb wedi parhau i swyno cynulleidfaoedd gydag ystod amrywiol, hygyrch ac atyniadol o arddangosfeydd ar draws ei orielau.

“Mae Tŷ Pawb hefyd wedi helpu i sefydlu Wrecsam fel cyrchfan newydd i gefnogwyr celf ledled y wlad, gan gynnal arddangosfeydd o’r radd flaenaf fel Cymru yn Fenis a Greyson Perry.

“Mae’r rhaglen eleni yn edrych yr un mor lliwgar a bydd yn cynnwys arddangosfeydd sy’n dathlu artistiaid Cymraeg a threftadaeth leol Wrecsam, arddangosfa deithiol fawr arall yn y DU, arddangosfa wedi’i churadu gan Fwrdd Cynghori Ieuenctid Tŷ Pawb ac arddangosfa agored ryngwladol ar gyfer gwneuthurwyr print ledled y byd.”

“Fel erioed, bydd rhaglen lawn o weithgareddau a digwyddiadau i gyd-fynd â’r arddangosfeydd a sicrhau y gall cynulleidfaoedd o bob oed eu mwynhau, p’un a ydych chi’n ymwelydd rheolaidd â’r oriel neu os mai dyma’ch tro cyntaf.”

Cyhoeddir mwy o fanylion am bob arddangosfa dros yr ychydig fisoedd nesaf. Ymunwch â’n rhestr bostio i gael diweddariadau yn syth i’ch mewnflwch.


Ein rhaglen arddangosfeydd ar gyfer 2021/22

Bwrdd Cynghori Ieuenctid yn Cymryd yr Awenau
26/4 / 21-26 / 6/21

Mae ein Bwrdd Cynghori Ieuenctid (BCI) sydd newydd ei ffurfio wedi bod yn gweithio gyda’r artist Harold Offeh a’r Cynhyrchydd Creadigol Yasmin Begum i ddatblygu maniffesto.

Bydd canlyniadau’r broses hon, gan gynnwys gweithiau celf a pherfformiadau, yn rhan o’n prif oriel fel arddangosfa sy’n canolbwyntio ar themâu pleser, chwarae a Dyfodoliaeth Gymreig. Ochr yn ochr â hyn bydd arddangosfa o beintwyr Gogledd Cymru, wedi’u cyd-guradu gan yr BCI a BEEP (Arddangosfa Paentio Ddwyflynyddol).

advisory board

MILQUETOAST – Bedwyr Williams
24/7/21-11/9/21

Mae’r casgliad newydd mawr hwn o waith gan yr artist o Gymru, Bedwyr Williams, yn cwestiynu rôl y sefydliad celf yn y gymdeithas gyfoes. Trwy gerflunwaith, fideo, paentio a darlunio, mae Williams yn paratoi motiffau pensaernïol fetishistaidd a hierarchaethau biwrocrataidd a briodolir yn y sector diwylliant a’r ddinas.

Arddangosfa deithiol Southwark Park Galleries yw MILQUETOAST mewn partneriaeth â Tŷ Pawb a Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth.


Misshapes: The Making of Tatty Devine
24/9/21-12/11/21

Yr arddangosfa yma fydd y gyntaf am y ddeuawd ddylunio, Harriet Vine a Rosie Wolfenden, a gyfarfu yng Ngholeg Celf Chelsea a sefydlu Tatty Devine pan wnaethant raddio ym 1999.

Buan y dechreuon nhw fasnachu o stondin farchnad yn nwyrain Llundain a datblygu arddull llofnod a oedd yn eu gweld yn canmol yn Vogue ac yn cael eu stocio yn Harvey Nichols a Whistles o fewn y flwyddyn.

Fe wnaethant ddarganfod acrylig wedi’i dorri â laser ar daith i Efrog Newydd yn 2001. Ar ôl dychwelyd, fe wnaethant fuddsoddi mewn peiriant torri laser, nas defnyddiwyd yn aml mewn gemwaith bryd hynny, a roddodd ryddid creadigol iddynt wedyn i wthio’r ffiniau. Rhywbeth maen nhw’n parhau i’w wneud hyd heddiw.

Bydd Misshapes: The Making of Tatty Devine, yn cynnwys dros 100 o ddarnau o’r 20 mlynedd diwethaf, o’r cyffiau lledr cynnar a gwregysau piano i fersiynau dau fetr anferth o’u ‘hits mwyaf’ gan gynnwys cimwch, eu magpies a banana enfawr, ochr yn ochr a llyfrau braslunio, effemera a dwy ffilm newydd.

Arddangosfa Deithiol Cyngor Crefftau a Tatty Devine.

Avant Garde Robot Face Necklace gan Tatty Divine. 2019.
Llun: Tatty Devine

Print Rhyngwladol
4/12/21-26/2/22

Mae Tŷ Pawb yn cynnal dychweliad yr arddangosfa Print Rhynwladol bob dwy flynedd.

Eleni byddwn yn dathlu Pen-blwydd 20 mlynedd y RPC (Canolfan Argraffu Ranbarthol).

Fel rhan o’r arddangosfa gwahoddir 20 aelod neu wneuthurwr print gweithdy i arddangos print.

Y beirniaid eleni yw Leonie Bradley (Golygydd Printmaking Today, artist ac aelod etholedig Cymdeithas yr Engrafwyr Pren), Tracy Hill (Artist, Cyswllt Ymchwil Stiwdio Argraffu Cyfoes Artlab, UCLan.) A Nigel Morris (Artist / Gwneuthurwr Printiau, Hwylusydd , Cydlynydd RPC).

Cyhoeddir mwy o fanylion ar yr alwad agored ar gyfer yr arddangosfa hon yn fuan. Ymunwch â’n rhestr bostio i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Rhi Moxon – High Above the Hakka Houses (Enillydd Gwobr y Beirniaid – Print Rhyngwladol 2020)

Straeon o Terracottapolis
12/03/22-04/06/22

Bydd Straeon o Terracottapolis yn dathlu treftadaeth sylweddol Wrecsam o gynhyrchu brics, teils a theracota, gyda ffocws ar adrodd straeon.

Cyflawnir hyn trwy ddefnyddio casgliad Wrecsam Museum yn cael ei arddangos ochr yn ochr â gweithiau celf, gan gynnwys gwaith a gomisiynwyd yn arbennig gan yr artist Lesley James o Corwen. Ymhlith y gweithiau celf eraill sy’n cael eu harddangos bydd canlyniadau comisiwn Wal Pawb Lydia Meehan.

Credyd Delwedd – Lesley James

Dilynwch Tŷ Pawb ar:
Facebook
Twitter
Instagram