English

Yn Hydref 2020 lansiwyd ein Bwrdd Cynghori Ieuenctid (BCI) newydd sbon gyda chymorth grant ‘Respond and Re-imagine‘ Art Fund.

Rydyn ni nawr yn falch iawn o gyflwyno prosiect mawr cyntaf y BCI, Annwn, arddangosfa newydd sy’n canolbwyntio ar themâu Dyfodoliaeth Cymraeg, gwerin a dianc.

Bydd Annwn yn cynnwys ystod o artistiaid o Gymru, wedi’u curadu gan yr BCI, gan gynnwys paentwyr yng Ngogledd Cymru o’r Arddangosfa Ddwyflynyddol o Baentio (BEEP) a gweithiau fideo gan Bedwyr Williams a Hefin Jones.

Bydd yr arddangosfa esblygol hon yn datblygu ac yn trawsnewid yn yr oriel dros ei hyd i gynnwys canlyniadau o weithdai creadigol y BCI gyda’r artist Harold Offeh.

Wrth i’r arddangosfa ddatblygu, felly hefyd maniffesto a gweledigaeth y BCI ar gyfer Tŷ Pawb, gyda mwy o weithgareddau a digwyddiadau i’w cyhoeddi trwy gydol yr arddangosfa.

Bydd Annwn yn agor ddydd Llun 26 Ebrill. Bydd yr arddangosfa i’w gweld fel taith rithwir nes y gall ein horielau agor i’r cyhoedd.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB.

Cefnogi pobl ifanc i gael mynediad i sector y celfyddydau

Mae Bwrdd Cynghori Ieuenctid Tŷ Pawb yn cynnwys grŵp amrywiol a chynhwysol o unigolion 16-25 oed.

Gwnaed ymdrech ragweithiol i recriwtio pobl ifanc â nodweddion gwarchodedig, o ystod o gefndiroedd diwylliannol ac economaidd.

Nod y BCI yw cefnogi pobl ifanc sy’n cyrchu profiad yn sector y celfyddydau, nid yn unig yn Wrecsam ond ledled Cymru hefyd.

Nod yr BCI hefyd yw creu deialog, trafodaeth a phrofiadau ystyrlon i feincnodi a chefnogi arfer da.

Bydd y Bwrdd hefyd yn cynorthwyo i gefnogi gweledigaethau a nodau strategol Tŷ Pawb i gefnogi gwaith ymgysylltu ieuenctid yn well.

Annwn – y byd arall

Mae teitl yr arddangosfa wedi’i ysbrydoli gan fytholeg Gymraeg. Mae’r arddangosfa hefyd yn dwyn ei enw o deitl un o baentiadau Pete Jones, a ddewiswyd i’w arddangos gan y Bwrdd.

Yn yr arddangosfa mae arddangosfa o beintwyr yng Ngogledd Cymru, wedi’u curadu gan y BCI gyda Jonathan Powell, Cyfarwyddwr Oriel Elysium a’r BEEP (Arddangosfa Bob dwy flynedd o Baentio).

Bydd artistiaid BEEP sy’n rhan o’r arddangosfa yn cynnwys:

Chris Corish
John Bourne
Ceri Pritchard
James Rowley
Taylor Davies
Pete Jones

Bydd yr arddangosfa hefyd yn cynnwys gweithiau fideo gan Bedwyr Williams a Hefin Jones.

‘Cysylltu’r dyfodol a’r gorffennol’

Mae aelod BCI, Tallulah Thomas yn egluro’r themâu’r arddangosfa: “Mae Annwn yn canolbwyntio ar Ddyfodoliaeth Cymru a’i chysylltiadau ag iaith, gwerin a thirwedd. Gan bontio’r dyfodol a’r gorffennol, rydym yn cwestiynu’r potensial i ail-ddychmygu diwylliant Cymru trwy greu ein byd ein hunain – Arallfyd Annwn. Wedi ein hysbrydoli gan fytholeg Gymraeg ganoloesol gynnar, rydym yn archwilio’r cysyniad o ddihangfa mewn cysylltiad â’r ffordd yr ydym ni fel artistiaid yn edrych ar y dyfodol.

“Roedd yn bwysig bod y gwaith celf dan sylw yn cael ei guradu gennym ni fel grŵp, a bod y broses greadigol yn adlewyrchu nodau ac ethos aelodau ein grŵp. Mae ein prosiect wedi cynnwys cynnal trafodaethau ar hygyrchedd, gwleidyddiaeth gofal a phwysigrwydd dad-gyfrin celf. ”

Sut i weld yr arddangosfa

Bydd Annwn yn agor ar 26 Ebrill tan 26 Mehefin.

Mae ein horielau yn parhau i fod ar gau i’r cyhoedd am y tro yn unol â rheoliadau Covid Llywodraeth Cymru,

Yn y cyfamser rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd yr arddangosfa ar gael i’w gweld ar-lein fel taith rithwir.

Gallwch weld y daith yma

Gwnaethpwyd Annwn yn bosibl diolch i gefnogaeth y Gronfa Gelf, Cyngor Celfyddydau Cymru, Oriel BEEP ac Elysium, Abertawe, y Loteri Genedlaethol, Llywodraeth Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sir Wrecsam. Diolch yn arbennig i aelodau’r Bwrdd Cynghori Ieuenctid, Harold Offeh a Jonathan Powell.

Dilynwch Tŷ Pawb ar:
Facebook
Twitter
Instagram