GALWAD AGORED
Comisiwn Wal Pawb 2020


 

Mae Tŷ Pawb yn chwilio am gynigion ar gyfer trydedd rownd cyfres  comisiwn blynyddol Wal Pawb.

Cyllideb o £10,000 ar gyfer artist i gynhyrchu chwech o weithiau celf ar raddfa fawr ar gyfer hysbysfyrddau ynghyd ag arddangosfa gysylltiedig yn yr oriel.

 
 

Cefndir

Mae Tŷ Pawb yn adnodd cymunedol diwylliannol, sy’n dod â chelfyddydau a marchnadoedd ynghyd o fewn yr un lle. Mae’r ffaith eu bod o dan yr un to’n dathlu pwysigrwydd marchnadoedd o fewn treftadaeth a hunaniaeth ddiwylliannol Wrecsam.

Mae’r datblygiad hwn yn lle i gynnal deialog am bynciau yn cynnwys materion cymdeithasol a dinesig, yr amgylchedd, iechyd, hunaniaeth ddiwylliannol, cynaliadwyedd ac addysg.

Mae Wal Pawb yn ddatganiad hyderus am y cydfodoli hwn, a bydd angen i’r artist a gomisiynir fyfyrio ar wahanol ddefnyddiau a defnyddwyr yr adeilad, a’r berthynas rhyngddynt, yn eu gwaith terfynol.

Mae’r ddau hysbysfwrdd sy’n cynnwys Wal Pawb yn nodwedd allweddol o weledigaeth Penseiri Ifanc Featherstone ar gyfer Tŷ Pawb ac maent mewn lle canolog yn yr adeilad. Maent yn edrych dros y neuadd fwyd a sgwâr amlddefnydd y farchnad, ar wal allanol yr orielau.

Yn 2017, comisiynwyd Katie Cuddon i fod yn artist cyntaf Wal Pawb. Dadorchuddiwyd gwaith Katie ar 29 Mawrth 2018 fel rhan o agoriad Tŷ Pawb. Bu gwaith celf Katie ar yr hysbysfyrddau am flwyddyn cyn y gwaith dilynol face - ade, ymyrraeth amlochrog ar gyfer Tŷ Pawb gan Kevin Hunt. Dadorchuddiwyd gwaith celf Kevin ar 22 Ebrill 2019 a bydd ar yr hysbysfyrddau a’r adeilad tan Gwanwyn 2020.

Y Comisiwn

I’w osod yn ystod Gwanwyn 2020, bydd comisiwn Wal Pawb yn creu canolbwynt y tu mewn i’r adeilad i holl ymwelwyr Tŷ Pawb.

Bydd y wal yn cynnwys arddangosfa ar ffurf dau hysbysfwrdd symudol tair-delwedd, ar waliau cyfagos y tu mewn i Dŷ Pawb. Mae pob hysbysfwrdd yn ffrâm o golofnau prismau tair-ochr sy’n troi 120 gradd i ddangos tair delwedd wahanol yn eu trefn. Dyma ddimensiynau pob hysbysfwrdd: 9110 x 3250mm a 3174 x 3250mm

Oherwydd natur a phwrpas Wal Pawb, mae’n ofyniad hanfodol fod y gwaith celf a gomisiynir yn cael ei ddatblygu trwy drafod gyda thenantiaid, ymwelwyr a sylfaen defnyddwyr amrywiol Tŷ Pawb; rhan bwysig o’r ecoleg hon yw ein marchnad a masnachwyr y neuadd fwyd. Gan hynny, mae disgwyl y bydd cynigion yn cynnwys o leiaf deg diwrnod o amser ymgysylltu ar y safle yn Wrecsam i gynnal ymgynghoriad ystyrlon, datblygiad a/neu weithdai. Bydd y cyswllt cychwynnol gyda thenantiaid ac ymwelwyr yn cael ei hwyluso gan staff Tŷ Pawb fydd yn gweithredu fel cyfryngwyr.

Mae’r gyllideb o £10,000 yn hollgynhwysol a rhaid cynnwys pob cost artistig, teithio, llety ac ymgysylltu. Pan fydd wedi’i gymeradwyo gan Dŷ Pawb, bydd y gwaith celf terfynol ar gyfer yr hysbysfyrddau tair delwedd yn cael ei gyflenwi’n ddigidol a'i roi ar y system tair delwedd gan drydydd parti.

Bydd y gyllideb hefyd yn cynnwys cost arddangosfa a gynhelir yn y brif oriel yn Nhŷ Pawb rhwng 9 Mai a 21 Mehefin 2020. Mae mwy o wybodaeth am yr arddangosfa yn y rhan nesaf.

Bydd y gwaith celf terfynol yn cael ei argraffu gan bartner allanol ar finyl gwyn gludiog a’i roi ar yr hysbysfyrddau mewn darnau mawr a gaiff eu torri â llaw. Mae cost argraffu ac ymgeisio’n gynwysedig yn y gyllideb o £10k ac nid oes angen i’r artist ei ystyried.

Gwneir ffilm a deunyddiau dehongli perthnasol eraill am y comisiwn i weithredu fel deunydd hyrwyddo a dehongli i’w gosod ochr yn ochr â’r hysbysfyrddau. Mae cost y deunydd dehongli hwn hefyd yn gynwysedig yn y gyllideb o £10k.

Mae’r cyfle hwn ar gael i unigolion neu grwpiau creadigol neu grwpiau cydweithredol sy’n gweithio mewn gwahanol feysydd yn y Deyrnas Unedig. Er nad yw gradd mewn maes creadigol yn hanfodol, mae’n ddymunol i’r ymgeisydd allu dangos bod ganddo/ganddi hanes o greu gweithgarwch creadigol. Derbynnir ceisiadau o’r tu allan i’r Deyrnas Unedig ond rhaid i ymgeiswyr fod yn ymwybodol y byddai angen i’r unigolyn ei hun dalu am unrhyw gostau ychwanegol angenrheidiol ar gyfer teithiau rhyngwladol. Byddai unrhyw geisiadau ariannu a wneir i ategu’r ffi yn cael eu cefnogi’n llawn gan Dŷ Pawb.

 

Yr Arddangosfa

 

Yn y drydedd rownd o Wal Pawb bydd newid sylweddol yn strwythur y comisiwn wrth i ni gyflwyno arddangosfa gysylltiedig yn ein horielau i gyd-fynd â lansiad y comisiwn. Rhagwelir y bydd yr arddangosfa’n fodd i ddehongli’r gwaith a’r broses o ddatblygu’r gwaith celf terfynol yn well. Gallai’r arddangosfa fod ar ffurf arddangosiad dogfennol, cyflwyniad unigol o weithiau ategol a pharatoadol a wnaed gan yr artist a gomisiynir, neu arddangosfa wedi’i churadu sy’n arddangos arteffactau neu weithiau gan artistiaid eraill. Byddem yn dymuno i elfen o’r arddangosfa gael ei chyd-gynhyrchu gyda’r rhai sydd wedi cymryd rhan weithgar yn y prosiect a byddem yn annog yr artist i feddwl yn arloesol sut bydd y comisiwn a’r arddangosfa ddilynol yn gweithio gyda’i gilydd o fewn canolfan celf amlddefnydd fel Tŷ Pawb.

Bydd yr artist a ddewisir yn gweithio’n agos, dros gyfnod o wyth mis, gyda’r arddangosfa a’r tîm ymgysylltu yn Nhŷ Pawb i ddatblygu ei brosiect/phrosiect ar gyfer yr oriel a’r hysbysfyrddau. Mae hyn yn cynnwys cysylltu â’r staff technegol a churadurol a fydd yn cynorthwyo’r artist ym mhob ffordd bosibl i wireddu ei weledigaeth/gweledigaeth. O ystyried natur amrywiol cynigion artistiaid, mae'n bwysig datgan y bydd angen i’r artist, efallai, gynnig lefel o ‘reolaeth prosiect’ os bydd y prosiect yn galw am hynny.  Gellid rheoli’r prosiect a/neu gael cymorth o’r fath gan drydydd parti a thalu amdano drwy’r gyllideb o £10,000 gyda sêl bendith Tŷ Pawb. )

Sut i Ymgeisio

Er mwyn cyflwyno cynnig ar gyfer comisiwn Wal Pawb, anfonwch e-bost at james.harper@wrexham.gov.uk gyda ‘Wal Pawb 2020’ fel y testun a gyda’r dogfennau canlynol ynghlwm:

●     Portffolio PDF o hyd at 6 o weithiau blaenorol perthnasol (gyda dim mwy na 4 llun o bob gwaith). Mae dolenni i bortffolio/fideos ar-lein hefyd yn dderbyniol.

●     CV – dim mwy na dwy ochr

●     Cais ysgrifenedig hyd at 1000 o eiriau, gan gynnwys manylion strategaeth ymgysylltu fanwl, cysyniad yr arddangosfa, syniadau ar gyfer yr hysbysfyrddau ac amserlen dros dro.

●     Hyd at 5 delwedd/fideo dangosol sy’n ymwneud â’ch gwaith arfaethedig – gallwch gynnwys brasluniau, delweddau ymchwil ac ati yn y cynnig hwn. (mae’n rhaid i fideos fod ar ffurf gwe-ddolen gyda’r cyfrinair wedi’i ddiogelu, lle bo hynny’n berthnasol).

●     Dadansoddiad o’r gyllideb  (yn cynnwys o leiaf deg diwrnod ar y safle’n ymgysylltu ac un diwrnod ar y safle ar gyfer y lansiad ) - ni ddylid cynnwys costau argraffu’r hysbysfyrddau a gosod yma.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 9am 20 Awst 2019, gyda chyfweliadau i’w cynnal yn yr wythnos sy’n dechrau 26 Awst. Gall cyfweliadau gael eu cynnal yn bersonol yn Nhŷ Pawb neu drwy alwad fideo. Bydd panel cyfweld yn cynnwys staff Tŷ Pawb ynghyd â Kevin Hunt, artist presennol Wal Pawbartist. Yn anffodus ni allwn gynnig cyfraniad ar gyfer teithio i’r cyfweliad ond mae'n bwysig datgan na fydd cyfrwng y cyfweliad yn cael unrhyw effaith ar eich cais.

Ariennir Tŷ Pawb a Wal Pawb gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Y Loteri Genedlaethol, Llywodraeth Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.