English

Mae Tŷ Pawb am benodi Cydlynydd Prosiect llawrydd brwdfrydig a threfnus i gyflwyno prosiectau Criw Celf a Phortffolio yn Wrecsam.

Mae Criw Celf a Phortffolio yn cynnig rhaglenni o ddosbarthiadau meistr i blant a phobl ifanc sydd wedi dangos brwdfrydedd a chymhwysiad i gelf. Dewisir cyfranogwyr ar y cyd ag ysgolion lleol. Bydd y plant a phobl ifanc yn treulio diwrnod yn ymweld ag orielau, a bydd arddangosfa o’u gwaith yn cael ei arddangos yn Nhŷ Pawb.

Cyflwynir y prosiect gan bob awdurdod lleol yng Ngogledd Cymru ac mae’n derbyn cymorth ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Y ffi yw £8,250. Mae hyn yn cynnwys unrhyw gostau teithio a chynhaliaeth yn llwyr. Mae’r ffi wedi’i chyfrifo ar £150 y dydd am 55 diwrnod – mae diwrnod o waith yn cynnwys 7.5 awr. Bydd y rôl yn rhedeg o ddechrau Ebrill 2022 i ddechrau Medi 2022.

I ddarganfod mwy am brosiectau Criw Celf  a Phortffolio ewch i: https://www.criwcelf.co.uk/

Dadansoddiad o’r Tasgau

• Cysylltu ag ysgolion y sir, i sicrhau bod ymwybyddiaeth o Criw Celf a Phortffolio yn cael ei nodi

• Penodi artistiaid a chynorthwywyr ar gyfer dosbarthiadau meistr Criw Celf a Phortffolio

• Rheoli’r cyllidebau ar gyfer y ddau brosiect

• Cynnal cyfathrebiadau gyda theuluoedd sy’n cymryd rhan

• Trefnu’r diwrnodau trip gan gynnwys cludiant ac asesiadau risg

• Trefnu arddangosfa derfynol o waith celf

• Mynychu cyfarfodydd rhanbarthol Gogledd Cymru

• Gwerthuswch y prosiect gan ddefnyddio’r Canllaw Gwerthuso a’r Pecyn Cymorth

• Mynychu cyfarfodydd cynnydd gyda Tŷ Pawb

• Creu adroddiad terfynol i’r cyllidwyr, Cyngor Celfyddydau Cymru

• Diweddaru gwefan Criw Celf, creu cynnwys ar gyfer gwefan Ty Pawb a safleoedd cyfryngau cymdeithasol

• Cydymffurfio â holl Bolisïau a Gweithdrefnau angenrheidiol Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Manyleb Person

• Bydd angen i Gydlynydd y Prosiect fod ar gael o ddechrau Ebrill 2022 tan ddechrau Medi 2022.

• Meddu ar gefndir yn y celfyddydau / diwydiannau creadigol, profiad o fonitro, cynllunio a gwerthuso gweithdai a phrosiectau creadigol gyda phobl ifanc.

• Y gallu i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg yn ddymunol, ond nid yn hanfodol.

• Mae’n rhaid i’r cydlynydd fod yn hunangyflogedig a chael ei Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus ei hun.

• Bydd disgwyl i’r cydlynydd weithio o gartref, gyda rhai dyddiau ar y safle yn Nhŷ Pawb

Sut i wneud cais

I wneud cais am swydd Cydlynydd Prosiect llawrydd Criw Celf a Phortffolio Wrecsam anfonwch e-bost yn amlinellu sut y byddech chi’n mynd i’r afael â’r rôl (dim mwy na 200 gair), ynghyd â CV gyda manylion cyswllt dau ganolwr.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir.

Dyddiad cau ceisiadau: Dydd Iau 10 Mawrth 2022

I wneud cais neu am ragor o wybodaeth, e-bostiwch : heather.wilson@wrexham.gov.uk