Chwedlau o Terracottapolis 

funders logos

Yn cynnwys Paul Eastwood, Antony Gormley, Lesley James, Lydia Meehan, Renee So a Liam Stokes-Massey.

Mae cyfraniad sylweddol Wrecsam i stori gweithgynhyrchu brics, teils a theracota yn sail i’r arddangosfa hon.

O ganol y 19eg ganrif hyd at 2008, roedd Wrecsam yn adnabyddus ledled y byd am ei gweithgynhyrchu a’i ddosbarthiad rhyngwladol o frics, teils a chynnyrch teracota.

Gyda’r llysenw ‘Terracottapolis’, cynhyrchodd Wrecsam frics coch nodedig a theils addurniadol sydd wedi cael eu defnyddio’n helaeth yn rhai o’r adeiladau mwyaf crand ar draws Ynysoedd Prydain.

Mae’r arddangosfa yn defnyddio arteffactau o gasgliad Amgueddfa Wrecsam. Bydd gweithiau celf cyfoes gan ymarferwyr lleol yn cyd-fynd â’r eitemau hyn.

Mae’r Brick Man yn dod i Wrecsam

Uchafbwynt yr arddangosfa ydi The Brick Man gan Antony Gormley, crëwr cerflun Angel of the North yn Gateshead.

Mae The Brick Man yn fodel 6 troedfedd ar gyfer cerflun arfaethedig 120 troedfedd o daldra a gafodd ei ddewis o gystadleuaeth ar gyfer safle canol dinas yn Nhriongl Holbeck ger Gorsaf Dinas Leeds ar ddiwedd yr 1980au. Ni sylweddolwyd y cerflun ar raddfa lawn erioed ar ôl iddo ddod i wrthwynebiadau gan gynllunwyr dinasoedd. Y model a’r archif ar gyfer y prosiect yng nghasgliad Amgueddfeydd ac Orielau Leeds yw’r cyfan sydd ar ôl bellach.

I gyd-fynd â’r model bydd deunydd archif o gamau cynllunio’r cerflun. Mae hyn yn cynnwys llythyrau a thoriadau o’r wasg sy’n cynnig cipolwg hynod ddiddorol ar ymateb y cyhoedd a’r sgyrsiau a gafwyd ynghylch y cynigion gwreiddiol.

Cefnogir benthyciad The Brick Man o Amgueddfeydd ac Orielau Leeds gan Raglen Benthyca Weston gyda’r Gronfa Gelf. Wedi’i chreu gan Sefydliad Garfield Weston a’r Gronfa Gelf, Rhaglen Fenthyciadau Weston yw’r cynllun ariannu cyntaf erioed ledled y DU i alluogi amgueddfeydd llai ac amgueddfeydd awdurdodau lleol i fenthyg gweithiau celf ac arteffactau o gasgliadau cenedlaethol.

Renee So

Artist a aned yn Hong Kong yw Renee So, ac sydd wedi’i lleoli yn Llundain ar hyn o bryd.

Mae iaith weledol Renee wedi’i hysbrydoli gan amrywiaeth o gyfeiriadau o archeoleg ac anthropoleg i bortreadau milwrol. Mae ei gweithiau cerameg yn aml yn niwlio ein canfyddiad o amser – amseroldeb cyfosodedig sy’n bodoli yn y bwlch rhwng dyfodoliaeth a hynafiaeth.

Mae gwaith cerfwedd teils diweddar yr artist yn cael ei lywio gan rai dyluniadau teils a ddarganfuwyd ar rwydwaith London Underground – cynhyrchwyd llawer o’r teils hyn yn Wrecsam gan Dennis Ruabon.

Lesley James

Cafodd Lesley James ei dewis i gynnal y prosiect ymchwil naratif hwn yn archwilio gweithgynhyrchu teracota yn Wrecsam oherwydd ei ffordd ystyrlon o drin deunyddiau cyffyrddol, diwydiannol yn aml. Mae ei harfer diddorol yn cynnwys byd llun a cherflunwaith, i gyflwyno gwaith sy’n dal pwysau corfforol ac emosiynol.  

Paul Eastwood

Mae Paul Eastwood yn artist yn Wrecsam sy’n trin celf fel ffurf o ddweud stori trwy ddeunyddiau. Mae’n creu hanes a dyfodol dychmygus i ymchwilio sut mae gwagleoedd, arteffactau a chof yn cyfleu hunaniaeth. Mae Eastwood yn gweithio mewn nifer o gyfryngau: fideo a pherfformiad, print a darluniadau, tecstilau, clai. Yn ei Arddangosfa, mae’n dangos ei gasgliad o ddarnau o grochenwaith yn ogystal â dewis o’i waith cerameg ei hun a gynhyrchwyd dros y 7 mlwydd ddiwethaf.

Mae’r teilchion, a gasglwyd gan Eastwood o welyau afonydd lleol, yn ystod cyfnodau clo Covid, yn cyflwyno hanes diwydiannol yr ardal, ochr yn ochr â naratif damcaniaethol: sut y cyrhaeddodd y gwrthrychau hyn yno? Pwy a’u defnyddiodd, a pham? Sut oeddent yn edrych yn wreiddiol cyn iddynt gael eu torri a’u meddalu gan y dŵr? Felly, mae’r gwaith cerameg a grëwyd gan Eastwood yn dangos sefydlogrwydd bregus a chyfnodau diflanedig a malurion. Rhwyll glai â modrwyau ond yn diogelu amlinelliad siapiau; blwch llwch yn gorlifo yn awgrymu sgyrsiau hir Yn y ddau grŵp o arddangosfeydd, mae Eastwood yn ein gwahodd i ddychmygu beth sydd ar goll, sut roedd pethau yn y gorffennol a beth allant fod yn y dyfodol.

Lydia Meehan

Comisiynwyd Lydia Meehan ar gyfer rhifyn 2020 o gomisiwn hysbysfyrddau blynyddol Tŷ Pawb, Wal Pawb.

Mae ei ffocws ar dreftadaeth Wrecsam yn ymwneud â chrefft, gweithgynhyrchu a masnach. Ymgysylltodd Lydia â cheiswyr lloches sydd wedi cael eu hailgartrefu yn Wrecsam, ei gobaith oedd y gall y weithred o rannu gwybodaeth am y dreftadaeth hon greu tref a chymuned fwy croesawgar.

Liam Stokes-Massey

Artist wedi’i leoli yn Wrecsam yw Liam Stokes-Massey, sydd yn defnyddio pensiliau, dyfrlliwiau, acrylig a chyfryngau digidol i greu gwaith celf arbennig o fanwl.  Er ei fod yn arbenigo mewn portreadau pensil wedi’u comisiynu, mae wedi ymddiddori yn hanes a phensaernïaeth canol tref Wrecsam dros y blynyddoedd diwethaf.  Yn benodol, mae’n mwynhau dod o hyd ac yna darlunio manylion pensaernïol bychan nad ydynt yn cael sylw’n aml.

Ar gyfer yr arddangosfa hon, gofynnwyd i Liam greu cyfres o ddarluniadau sydd yn dangos manylion pensaernïol diddorol o amgylch y dref. Ymysg y darnau yma roedd detholiad o deils bric coch o hen gatalog Dennis of Ruabon, cerfwedd addurniadol The Old Threetuns’ (bellach yn Glwb Chwaraeon a Chymdeithasol Railway) ac arwydd sydd wedi’i grefftio’n hardd o’r Talbot, ymysg eraill.  Cafodd rhai o’r dyluniadau yma eu defnyddio i greu papur lapio i’w roi a’i ddefnyddio gan bawb sy’n masnachu yn Tŷ Pawb.

 

Cynlluniwch eich ymweliad

  • Mae Chwedlau o Terracottapolis yn cael eu harddangos rhwng 19 Mawrth a 11 Mehefin.
  • Oriau agor yr oriel: 10am-4pm, dydd Llun i ddydd Sadwrn (ar gau Dydd Gwener y Groglith a Dydd Llun y Pasg)

Mae Chwedlau o Terracottapolis yn brosiect partneriaeth rhwng Tŷ Pawb ac Amgueddfa ac Archifau Wrecsam

Cefnogir yr arddangosfa gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Amgueddfeydd ac Orielau Leeds, Archif Papurau Cerflunwyr Sefydliad Henry Moore, Sefydliad Garfield Weston a’r Gronfa Gelf.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
X