Print Rhyngwladol 2021 - Tŷ Pawb

English

Print Rhyngwladol 2021

Manylion yr Arddangosfa/Hanes

Arddangosfa galwad agored i bob artist sy’n gwneud gwaith seiliedig ar brint i gyflwyno ceisiadau ar gyfer Print Rhyngwladol 2021.

Bydd gwaith yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael ei arddangos yn Nhŷ Pawb ac eleni, ochr yn ochr â’r arddangosfa byddwn yn dathlu pen-blwydd y Ganolfan Argraffu Ranbarthol yn 20 oed.

Mae arddangosfeydd Print Rhyngwladol wedi bod yn cael eu cynnal yn Wrecsam bob dwy flynedd ers tua 20 mlynedd ar wahân i doriad pan oedd Tŷ Pawb gael ei ddatblygu

Rhaid cyflwyno ceisiadau erbyn:  Hanner nos, dydd Sadwrn 31 Gorffennaf


Dyddiadau Allweddol

Derbyn Ceisiadau:

Rhwng dydd Mawrth 1 Mehefin 2021 a dydd Sadwrn 31 Gorffennaf 2021

 

Dewis a Danfon Ceisiadau:

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael gwybod ar 27 Awst 2021

Gwaith celf i gyrraedd erbyn yr wythnos yn dechrau 6 Medi 2021

 

Dyddiadau’r Arddangosfeydd    

Preifat:  3 Rhagfyr

 

Ffi

Un ffi o £10 ar gyfer uchafswm o 3 darn o waith celf

 

Gwybodaeth am yr Arddangosfa

Gwybodaeth Gyffredinol

Mae Print Rhyngwladol 2021 ar agor i artistiaid print sy’n defnyddio prosesau printio traddodiadol a digidol ac rydym yn chwilio am y gwaith gorau yn y meysydd hyn.

Bydd gwobrau’n cael eu cyflwyno yn yr arddangosfa breifat yn Nhŷ Pawb, Sgwâr y Farchnad Wrecsam, LL13 8BY.

Cymhwysedd

 

Bydd pob math o waith print traddodiadol yn cael ei ystyried, megis Lithograff, Ceugerfiad, Printio â Sgrin, Torlun, Ysgythru, Pwynt Sych, Print Leino, Monoteip, Cyanoteip, Colagraff, Mesotint a Chine Collé a thechnegau graffig tebyg. Bydd printiau digidol neu ddelweddau seiliedig ar ffotograffau’n cael eu hystyried os yw’n amlwg eu bod wedi’u cyfuno â thechnegau graffig a chanddynt blât print corfforol (er enghraifft, photogravure, photo etch, plât ffoto solar).

Y Drefn Gyflwyno

 

Dim ond ar-lein y gellir cyflwyno ceisiadau. Gwnewch gais drwy ein gwefan a dilynwch y cyfarwyddiadau.

Uwchlwytho Delweddau

Wrth lenwi’r ffurflen gais rhowch ddolen at y delweddau yr ydych yn eu cyflwyno (330dpi). Dylai’r ffeiliau gyda’r delweddau fod ar ffurf JPG neu PNG ac yn ddim mwy na 5MB.

Prisio 

Gall gwaith sy’n cael ei ddewis ar gyfer yr arddangosfa fod ar werth. Rhowch wybod wrth gyflwyno eich cais os nad ydych eisiau gwerthu eich gwaith. Bydd yr oriel yn codi comisiwn o 30% felly cofiwch wneud lwfans ar gyfer hyn wrth brisio eich gwaith.  Dylai prisiau gynnwys TAW os yn berthnasol.

Cyfathrebiadau   

Bydd yr holl gyfathrebiadau drwy e-bost.

Dethol  

Bydd y beirniaid yn dethol gwaith ar gyfer yr arddangosfa a byddant yn ystyried yr holl  geisiadau sydd wedi’u cyflwyno’n gywir. Bydd penderfyniad y beirniaid ar bob mater yn derfynol ac ni fydd unrhyw lythyru’n digwydd ynglŷn â hyn.

Yswiriant  

Bydd yr holl waith celf wedi’i yswirio gan Tŷ Pawb ar ôl iddo gyrraedd a thrwy gydol yr arddangosfa. Cyfrifoldeb yr artist fydd yswirio’r gwaith celf wrth iddo gael ei anfon i Dŷ Pawb.

Anfon a Dychwelyd y Gwaith     

Yr artist fydd yn gyfrifol am gostau anfon y gwaith i’r oriel. Bydd Tŷ Pawb yn talu costau postio’r gwaith yn ôl.

Bydd Tŷ Pawb yn anfon gwaith yn ôl i’r cyfeiriad a ddarparwyd.  Eich cyfrifoldeb chi yw gofalu bod y cyfeiriad danfon cywir gennym ni.

Os ydych yn gwneud cais o dramor, cofiwch ystyried sut y byddwch yn cael eich gwaith i’r arddangosfa erbyn yr amseroedd angenrheidiol.

Cytundeb                           

Drwy wneud cais ar gyfer Print Rhyngwladol 2021 rydych yn derbyn ac yn cytuno i’r canlynol:

Bydd penderfyniad y beirniaid ar bob mater yn derfynol ac ni fydd unrhyw lythyru’n digwydd ynglŷn â hyn.

Rwy’n deall bod Tŷ Pawb yn neilltuo’r hawl i wneud unrhyw newidiadau i drefniadau’r arddangosfa ac i’r Telerau a’r Amodau hyn os bydd newid mewn amgylchiadau’n golygu bod hyn yn angenrheidiol.

Gallai newid mewn amgylchiadau olygu y bydd yn rhaid newid amseroedd a dyddiadau’r Arddangosfa.

Rwy’n awdurdodi Tŷ Pawb i brosesu, cadw a defnyddio’r data yn fy nghais ac rwy’n cytuno, os caiff fy ngwaith ei ddewis ar gyfer yr arddangosfa, y gall Tŷ Pawb, yr Oriel a sefydliadau cysylltiedig  wneud defnydd o ddelweddau o’m gwaith i ddibenion hyrwyddo a chyhoeddusrwydd.

Mae’r holl wybodaeth a gyflwynir gennyf i yn wir ac yn gywir a fy ngwaith i a neb arall yw’r gwaith a gyflwynwyd.

Rwyf wedi darllen ac yn deall y telerau a’r amodau hyn a thrwy gyflwyno’r cais hwn rwy’n deall ac yn cytuno y byddaf yn cadw at yr holl Delerau ac Amodau a nodwyd yma.
 

 

Print Rhyngwladol 2021 – Cwestiynau Cyffredin

Sut mae gwneud cais ar gyfer Print Rhyngwladol 2021?
Rhaid gwneud ceisiadau gan ddefnyddio’r ffurflen gais. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir mewn unrhyw ffordd arall yn cael eu derbyn.

Oes yna ffi am ymgeisio?
Oes, mae ffi o £10 am wneud cais ac mae hyn ar gyfer hyd at 3 darn o waith celf. (£8 ar gyfer myfyrwyr neu unigolion â chonsesiynau)

Pa bryd alla’i anfon fy nghais?
Derbynnir ceisiadau o ddydd Mawrth1, Mehefin tan hanner nos, dydd Sadwrn 31 Gorffennaf.

Sawl darn o waith alla’i eu cyflwyno?
Gallwch gyflwyno hyd at dri darn o waith.

Ydi hi’n bosib i artistiaid cydweithredol gyflwyno gwaith i’r alwad agored?

Ydi, gall artistiaid cydweithredol wneud cais, rhestrwch bob cydweithredwr o dan yr adran ‘Enw’ ar y ffurflen gais. Nodwch mai dim ond unwaith y caiff pob artist gyflwyno cais.

Faint o ffotograffau o’m gwaith celf ddylwn i/alla’i eu huwchlwytho?
Mae’n rhaid i chi uwchlwytho prif ddelwedd yn dangos y gwaith yn ei gyfanrwydd, yn cynnwys yr ymylon. Os ydych yn meddwl y byddai’n helpu’r beirniaid, gallwch hefyd gyflwyno hyd at ddwy ddelwedd arall yn dangos manylion eich gwaith. Dylai teitlau’r ffotograffau gynnwys eich enw ac enw’r darn o waith yr ydych yn ei gyflwyno. Mae’n rhaid i ffotograffau fod ar ffurf JPEG, JPG neu PNG ac ni ddylent fod yn ddim mwy na 5mb.

Pwy sy’n gymwys i gyflwyno gwaith i Print Rhyngwladol 2021?
Mae’r wobr ar agor i artistiaid o bob rhan o’r byd sy’n gweithio ym maes gwaith print. Bydd pob math o dechnegau argraffu traddodiadol a digidol yn cael eu hystyried. Gellir cyflwyno printiau gwreiddiol. Derbynnir printiau digidol ar yr amod mai ar y ffurf hon y crëwyd ac y cynhyrchwyd y gwaith hwn yn wreiddiol. Nid yw atgynhyrchiadau o waith gwreiddiol sy’n bodoli mewn cyfrwng arall yn gymwys.

 

Pa dechnegau a dderbynnir?Derbynnir pob math o waith print traddodiadol megis lithograff, printio â sgrin, ysgythru, pwynt sych, print leino a thechnegau graffig tebyg. Bydd printiau digidol neu ddelweddau seiliedig ar ffotograffau’n cael eu hystyried os yw’n amlwg eu bod wedi’u cyfuno â thechnegau graffig a chanddynt blât print corfforol. (Er enghraifft, photogravure, photo etch, plât ffoto solar).

Oes raid i mi greu gwaith newydd neu alla’i gyflwyno gwaith yr wyf wedi ei greu yn barod?

Byddwn yn derbyn gwaith newydd a gwaith sydd eisoes yn bodoli ar yr amod ei fod yn diwallu’r meini prawf uchod.

A ellir cyflwyno gwaith 3D?
Gallwch, bydd cerflunwaith, llyfrau artist a gwrthrychau 3D sy’n cynnwys/cyfuno gwaith print yn cael eu hystyried.

Pa bryd fyddai’n cael gwybod fy mod wedi fy rhoi ar y rhestr fer?
Bydd pob ymgeisydd yn cael gwybod beth oedd y canlyniad erbyn 27/08/2021.

Oes raid i mi fframio fy ngwaith?
Bydd pob darn o waith yn cael ei fframio gan Tŷ Pawb oni bai fod y ffrâm yn rhan annatod o’r gwaith.

Pryd ddylwn i anfon fy ngwaith i’r oriel?
Os ydych yn cael eich rhoi ar y rhestr fer, dylai eich gwaith gyrraedd yr oriel rhwng 6 – 10 Medi.

Beth yw dyddiadau’r arddangosfa?
Bydd yr arddangosfa ar agor o 4 Rhagfyr 2021 tan 26 Chwefror 2022.

Pryd fydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi?
Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn yr arddangosfa breifat ar 3 Rhagfyr 2021.

Fydd fy ngwaith celf ar werth?
Bydd, bydd yr holl waith ar werth yn yr arddangosfa. Wrth gyflwyno eich gwaith mae’n rhaid i chi gynnwys y pris manwerthu, yn cynnwys TAW. Gall artistiaid ddewis peidio rhoi eu gwaith ar werth.

Fydd y Pandemig Covid-19 yn effeithio ar yr arddangosfa?
Rydym y bwriadu agor yr arddangosfa hon yn unol â’r trefniadau presennol; fodd bynnag yn ystod y cyfnod digynsail hwn oherwydd y pandemig Covid-19, efallai y bydd yn rhaid i ni wneud newidiadau i’r arddangosfa a’r amserlen er mwyn cadw at ganllawiau’r llywodraeth. Byddwn yn parhau i roi diweddariadau  i artistiaid ac ymwelwyr os bydd amgylchiadau’n newid.

Oes yna isafswm o ran sawl print o’r gwaith ddylwn i ei gynhyrchu?
Nid oes isafswm  o ran nifer y printiau a gynhyrchir a gall gwaith a gyflwynir fod yn unigryw (1/1).

 

Oes yna uchafswm neu isafswm o ran maint y print?
Nid oes unrhyw gyfyngiad o ran maint

 

Fydd yna gatalog/cyhoeddiad? 

Nid ydym wedi gwneud penderfyniad pendant ynglŷn â chynhyrchu catalog lliw wedi’i argraffu fel yr ydym wedi’i wneud yn y gorffennol, ond yn sicr bydd taith ddigidol o amgylch yr arddangosfa ar gael.

 

Sut fydd fy ngwaith yn cael ei hyrwyddo?

Bydd yr holl waith sy’n cael ei ddewis yn cael ei hyrwyddo ar ein gwefan, ein  harchif ac yn y cyfryngau cymdeithasol: Facebook, Twitter ac Instagram.

 

Beth yw meini prawf yr arddangosfa?

Meini prawf yr arddangosfa yw rhoi llwyfan i amrywiaeth o waith celf. Anelir at gyflwyno amrywiaeth eang o hunaniaethau, mynegiannau ac arferion artistig. Nid ydym yn chwilio am thema benodol na gwaith celf wedi’i greu yn benodol ar gyfer lleoliad arbennig.

 

Beth yw gweithdrefn sgrinio’r oriel?

Yn ymgymryd â’r broses sgrinio bydd tîm o dri o feirniaid profiadol sy’n creu ac yn ymchwilio i waith print. Rydym wedi cael gwahanol feirniaid ar gyfer pob galwad agored. Y tîm beirniadu yn unrhyw flwyddyn benodol sy’n gyfrifol am ddethol y gwaith celf a fydd yn cael ei arddangos.

 

Pwy yw’r beirniaid?    

Y beirniaid ar gyfer eleni yw Leonie Bradley (Golygydd Printmaking Today, artist ac aelod etholedig o’r Gymdeithas Engrafwyr Pren), Tracy Hill (Artist, Aelod Ymchwil Cyswllt Artlab Contemporary Print Studios, UCLan.) a Nigel Morris (Artist/Artist Gwaith Print, Hwyluswr, Cydlynydd y Ganolfan Argraffu Ranbarthol).

 

Sut fyddaf yn gwybod os cyflwynais fy  nghais yn llwyddiannus?  

Byddwch yn cael cadarnhad awtomatig ar ôl i chi gyflwyno eich cais. Cyn cysylltu â ni, edrychwch yn eich ffolder sbam hefyd.

 

Pwy fydd yn talu am gludo/yswirio’r gwaith celf?

Yr artist fydd yn gyfrifol am gostau anfon y gwaith i’r oriel. Bydd Tŷ Pawb yn talu costau postio’r gwaith yn ôl.

 

Fydd y gwaith celf wedi’i yswirio pan fydd ym meddiant Tŷ Pawb?    

Bydd yr holl waith celf wedi’i yswirio gan Tŷ Pawb ar ôl iddo gyrraedd a thrwy gydol yr arddangosfa.

 

Pa ganran fydd yr oriel yn ei gymryd fel comisiwn o werthiannau?

Comisiwn y galeri ar unrhyw waith celf a werthir yw 30% a bydd hefyd TAW o 20% ar y comisiwn fel ‘Asiant Gwerthu’, sy’n gweithio allan yn 6% felly’r comisiwn hollgynhwysfawr fydd 36%.

(£8 ar gyfer myfyrwyr ac unigolion â chonsesiynau)

3 darn  o waith celf yw’r uchafswm a dderbynnir

Taliad

Talu Yma

  Ffurflen gais


  Privacy Settings
  We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
  Youtube
  Consent to display content from Youtube
  Vimeo
  Consent to display content from Vimeo
  Google Maps
  Consent to display content from Google
  X