Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd ein hardal eistedd dan do yn dychwelyd i’r Ardal Fwyd o ddydd Llun 17 Mai.

Mae hyn yn golygu y byddwch chi’n gallu mwynhau bwyd a diod bwyta i mewn unwaith eto gan ein holl fasnachwyr bwyd gwych.

Bydd ein horiel hefyd yn ailagor i’r cyhoedd felly byddwch chi’n gallu mwynhau ein harddangosfa newydd, Annwn, yn bersonol.

Rydyn ni wedi gwneud ychydig o newidiadau i sicrhau y gallwch chi fwynhau’ch ymweliad yn ddiogel…

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB.

Ardal Fwyd

 • Oriau agor yr Ardal Fwyd fydd 10am-6pm Llun-Sadwrn. Oriau agor y Farchnad yw 10am-4pm, Llun-Sadwrn.
 • Caniateir i hyd at chwech o bobl o hyd at chwe chartref eistedd gyda’i gilydd y tu mewn.
 • Bydd ein Masnachwyr Ardal Fwyd yn cymryd manylion ar gyfer profi ac olrhain.
 • Mae seddi awyr agored hefyd ar gael o hyd i holl gwsmeriaid yr Ardal Fwyd.

Oriel

O ddydd Llun 17eg Mai bydd ymwelwyr yn gallu mwynhau ein harddangosfa a agorwyd yn ddiweddar, Annwn: Gwerin, Dyfodoliaeth a Dianc, wedi’i guradu gan ein Bwrdd Cynghori Ieuenctid.

 • Ein hamseroedd agor newydd i’r oriel fydd 10am-4pm, dydd Llun-dydd Sadwrn.
 • Er mwyn gwneud pellter cymdeithasol yn haws bydd gan yr oriel gapasiti cyfyngedig.
 • Nid oes angen archebu ymlaen llaw.
 • Bydd aelod o staff yn bresennol yn yr oriel bob amser i helpu i ateb unrhyw ymholiadau.
 • Gofynnwn i bob ymwelydd barhau i ddilyn canllawiau pellhau cymdeithasol a gwisgo mwgwd wyneb oni bai ei fod wedi’i eithrio.
 • Mae gorsafoedd glanweithio dwylo wedi’u gosod wrth y mynedfeydd ac mae nodiadau atgoffa pellter cymdeithasol wedi’u lleoli o amgylch yr adeilad.

Fel erioed, mae mynediad i’r oriel am ddim.

Cefnogwch ein busnessau lleol

Mae ein Marchnad yn gartref i ystod enfawr o fusnesau lleol annibynnol sy’n gwerthu popeth o grefftau, cardiau ac anrhegion wedi’u gwneud â llaw, i gomics, pethau casgladwy, dillad, gemau cyfrifiadurol, gemwaith, carpedi, bleindiau a siop wlân. Ynghyd â stiwdio gwallt, arbenigwr tyllu ac arbenigwr ewinedd a harddwch. Mae gennym hefyd ganhwyllau wedi’u gwneud â llaw, toddi, sebonau, baddon, cynhyrchion corff… mae’r rhestr yn mynd ymlaen!

Hyn i gyd o dan yr un to! Os nad ydych erioed wedi ymweld yna nawr yw’r amser delfrydol i ddod i bori!

Gweler ein rhestr lawn o fasnachwyr.

Mae ein masnachwyr Ardal Fwyd yn gwerthu ystod dyfrio ceg o fwyd a diod gan gynnwys popeth o frecwastau a phrydau ysgafn i gyri, seigiau plant, cacennau, hufen iâ a diodydd alcoholig.

Gweler ein rhestr lawn o fasnachwyr bwyd a diod

Dywedodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl – Cymunedau, Partneriaethau Amddiffyn y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol, y Cynghorydd Hugh Jones: “Rydym yn falch iawn o allu croesawu ymwelwyr i fwyta yn Ardal Fwyd Tŷ Pawb ac archwilio’r orielau.”

“Mae’r tîm staff wedi gweithio’n ddiflino i sicrhau y gall pawb fwynhau eu hymweliad yn ddiogel. Dyma’r cyfle delfrydol i ddod i ddarganfod beth sydd ar gael a chefnogi cymuned wych Tŷ Pawb o fusnesau lleol annibynnol. ”

“Mae ailagor yr oriel yn golygu bod gan bawb yn Wrecsam fynediad unwaith eto i arddangosfeydd celf o’r radd flaenaf ar stepen eu drws. Byddwn yn annog pawb i ddod i weld yr arddangosfa Annwn a agorwyd yn ddiweddar, a bwrw golwg ar y rhaglen newydd gyffrous o arddangosfeydd sydd ar ddod ar gyfer y flwyddyn i ddod. ”

Mwynhewch eich ymweliad yn ddiogel

Mae hwn yn amser pwysig i helpu i gefnogi ein busnesau lleol. Ond cofiwch – nid yw’r firws wedi diflannu ac mae’r un mor bwysig ag erioed i gadw’n ddiogel wrth i fesurau cloi i lawr gael eu lleddfu. Rydym wedi cymryd mesurau i sicrhau y gallwch fwynhau’ch ymweliad yn ddiogel:

 • Mae system unffordd gyda goleuadau traffig ar waith gyda chyfyngiadau ar faint o bobl a ganiateir yn yr adeilad ar unrhyw un adeg.
 • Gofynnwn i bob ymwelydd barhau i ddilyn canllawiau pellhau cymdeithasol a gwisgo mwgwd wyneb oni bai ei fod wedi’i eithrio.
 • Mae gorsafoedd glanweithio dwylo wedi’u gosod wrth y mynedfeydd ac mae nodiadau atgoffa pellter cymdeithasol wedi’u lleoli o amgylch yr adeilad.

Dilynwch Tŷ Pawb ar:
Facebook
Twitter
Instagram