Dydd Llun Pawb

DIWRNOD LLAWN O WEITHGAREDDAU I BAWB WEDI EU CYHOEDDI AR GYFER DYDD LLUN PAWB

Mae carnifal gyda cherddoriaeth fyw, stondinau ffair, bwyd, diod, celf, crefftau a llawer, llawer mwy wedi ei gyhoeddi ar gyfer Dydd Llun Pawb, sef agoriad swyddogol Tŷ Pawb.

Ar Ddydd Llun y Pasg, 2 Ebrill, o 12pm tan yr hwyr, bydd Dydd Llun Pawb yn atgyfodi hen draddodiad lle’r oedd trigolion lleol yn heidio i’r dref i fwynhau diwrnod o ddathlu yn dilyn marchnad flynyddol y gwanwyn.

Y tu mewn i Dŷ Pawb, ac ar hyd Stryt Caer y tu allan i’r ganolfan newydd ar gyfer y celfyddydau, marchnadoedd a’r gymuned, bydd ymwelwyr yn mwynhau ffair Fictoraidd, stondinau celf, crefft a bwyd a diod, lle chwarae plant diolch i drefnwyr ‘Diwrnod Chwarae’ Wrecsam, StarDome Planetarium Techniquest Glyndŵr, a pherfformiadau gan The Big Beat, Côr Cymuned Wrecsam, Baby Brave a Chlwb Acordion y Black Park. A bydd rhagor o artistiaid a gweithgareddau yn cael eu cyhoeddi gyda hyn! Bydd aelodau staff at Dŷ Pawb wrth law i helpu llywio’r cyhoedd trwy gyfleusterau’r canolfan newydd

Bydd dathliadau Dydd Llun Pawb yn dechrau gyda gorymdaith fawr gyda Band Pres Llareggub, band pres o lechweddi llychlyd gogledd Cymru. Bydd yr orymdaith hefyd yn cynnwys chwe cherflun anferth, sy’n cynrychioli chwe agwedd wahanol ar hanes a chymuned Wrecsam, ac aelodau o elusennau amrywiol y dref, grwpiau ieuenctid a chymunedol, gyda phob un yn dathlu eu cyfraniadau arbennig i Wrecsam. Bydd yr orymdaith yn mynd trwy ganol y dref o’r man cyfarfod ar Stryt yr Hôb a’r Stryd Fawr, heibio i Farchnad Dydd Llun ar Sgwâr y Frenhines ac i Dŷ Pawb, lle bydd y ganolfan yn cael ei hagor yn swyddogol!

Ac i gloi’r diwrnod arbennig mi fydd yna sioe dân gwyllt dros ganol y dref.

Yn ystod y cyfnod cyn agor Tŷ Pawb mae artistiaid lleol wedi ymweld ag ysgolion y sir, clybiau chwaraeon a chanolfannau cymunedol i ddarparu gweithdai i’r rheiny sy’n cymryd rhan yn yr orymdaith, gan gynnwys chwaraewyr ifanc Brickfield Rangers a ymunodd ag Annmarie Ruscoe i greu dyluniadau i ddathlu eu hoffter o bêl-droed.

Meddai’r Cyng. Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol:

“Mae’n bleser gennym ni gyhoeddi’r rhaglen weithgareddau i’r cyhoedd. Bydd Tŷ Pawb yn fan y gall pawb ei fwynhau, man i fwyta, yfed, siopa, astudio ac ymlacio, ac rydym ni’n edrych ymlaen yn fawr iawn at agor y drysau i ddangos i holl drigolion Wrecsam – ac ymhellach -beth sydd ar gael yno.”

Mae Dydd Llun Pawb yn ddigwyddiad rhad ac am ddim sy’n estyn croeso i bawb. Os oes gennych chi unrhyw ymholiad, ffoniwch (01978) 292093 neu anfonwch neges e-bost i enquiries@typawb.wales.

Arddangosfeydd

“Ai’r Ddaear yw Hon?”– arddangosfa gyntaf Tŷ Pawb
2 Ebrill – 24 Mehefin 2018

Mae’n bleser gennym ni gyhoeddi arddangosfa gyntaf canolfan marchnadoedd, cymunedol a chelfyddydol newydd Wrecsam, Tŷ Pawb.

Yn Ai’r Ddaear yw Hon? bydd ymwelwyr yn dod ar draws creaduriaid rhyfeddol a thirweddau hardd – a bydd pob lliw a theimlad yn ddwys ac yn rhyfedd iawn. Yn hardd i’w dal ac yn aml yn ffug-wyddonol o ran teimlad, bydd gan yr arddangosfa hon hefyd elfennau tywyllach sy’n ymwneud â’n dinistriad o natur.

Bydd cerfluniau gan Salvatore Arancio, Halina Dominska ac Alfie Strong, paentiadau gan Dan Hays a Katherine Reekie, celf-sain gan Jason Singh, perfformiad byw gan Patrick Coyle a fideos gan Helen Sear a Seán Vicary. Tim Pugh fydd yr artist preswyl. Mae’r arddangosfa wedi’i churadu gan Angela Kingston.

Croeso!

Adnodd cymunedol diwylliannol newydd i Wrecsam, gan ddod â chelfyddydau a marchnadoedd at ei gilydd o fewn yr un ôl troed. Yn agor ym Mhasg 2018.